{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

C10_concurenta perfecta [Compatibility Mode]

Vt este o dreapt panta vt vmg n q cu panta p cmg vmg

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: toate unităŃile adiŃionale de output pe care le poate produce la un cost (Cmg), care este mai mic decât venitul adiŃional (Vmg) încasat. Profiturile maxime (sau pierderile minime) ale unei firme apar atunci când Vmg = Cmg. Ideal ar fi ca piaŃa să semnalizeze costurile, vânzătorilor şi beneficiile, cumpărătorilor prin intermediul preŃului pieŃei: P = Vmg= Cmg 14 În cazul concurenŃei um perfecte, fiecare firmă VT =CT poate să-şi vândă Se observă că panta CT, Outputul total la preŃul (Cmg) este aceeaşi cu pieŃei. VT este o dreaptă panta VT (Vmg) în Q*. cu panta = P. Cmg = Vmg! VT= CT pentru Q1 & Q4. Acestea sunt nivelele de ∆VT Output pt care firma ajunge la echilibru. VT VT =CT CT VT ∆CT ∆Q O firmă care produce Q1 ar creşte outputul la Q* deoarece CT are creşte cu mai puŃin decât VT. Q1 Q* Q4 Q/ut La outputul Q*, distanŃa pe verticală dintre VT şi CT este cea mai mare. Deoarece VT - CT = π, atunci acesta este π maxim. 15 um CT Firma NU ar creşte producŃia peste Q* VT =CT deoarece CT va creşte cu mai mult decât VT. Cmg > Vmg. VT ∆VT ∆Q ∆CT Deoarece ∆VT [Vmg] este mai mic decât ∆CT [Cmg], VT =CT π ar scădea dacă Outputul ar creşte la Q4 . ∆Q La Q* , Vmg = Cmg; şi π este maxim. Q1 Q* Q4 Q/ut La outputul Q*, distanŃa pe verticală dintre VT şi CT este cea mai mare. Deoarece VT - CT = π, acesta este π maxim. 16 Maximizarea profitului pe termen scurt Pe termen scurt, firma acceptă preŃul pieŃei. Fiind dat preŃul pieŃei şi Inputurile fixe, atunci singurele alternative ale firmei sunt date de cantităŃile de inputuri variabile şi outputul obŃinut [Q]. um Firma Cmg Pentru outputurile Q1 & Q4, firma ajunge la echilibru. Atunci CTM VM = CTM şi VT = CT.* [include π normal.] [* (VM)Q=VT=CT=(CTM)Q] PE D = VM = Vmg Cmg al producerii outputului C3 Q1 Q3 Q* Q4 dintre Q3 şi Q* este mai mic decât preŃul pieŃei [ Vmg = P]: VT creşte mai repede decât CT, iar profiturile sunt maxime la Q*! QX/ut Costul minim pe unitate al firmei [C3 ] corespunde producŃiei Q3. Acesta este profitul maxim per unitate şi nu profitul total maxim, π. 17 Maximizarea profitului pe termen scurt La Q3, CT este C3 Q3; VT este PE Q3. π este VT - CT, astfel (PE -C3)Q3 = π. Crescând producŃia de la Q3 la Q*, atunci şi CT va creşte. VT creşte. Atunci ∆π este aria de deasupra Cmg şi sub Vmg. um Firm...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online