C8_Costuri_beneficiu_2013 [Compatibility Mode]

2 distana pe vertical ntre ctm i cvm este egal cu cfm

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: g cu CVM şi CTM Cmg 220 CTM 200 CVM Costuri B 180 A 160 140 120 CFM 0 7 15 25 40 54 65 75 84 90 Output 4-Dec-13 16 IntersecŃia Cmg cu CVM şi CTM – interpretări 1) Curba CFM este descrescătoare deoarece CF sunt constante în timp ce cantitatea de bunuri creşte. 2) DistanŃa pe verticală între CTM şi CVM este egală cu CFM. 3) Cmg scade la început apoi creşte. Pentru cantităŃi de de output mici, eficienŃa se atinge datorită specializării forŃei de muncă. Cu cât numărul de muncitori creşte, cu atât Cmg creşte şi el datorită revenirilor descrescătoare la scală (într-un anumit punct, fiecare muncitor în plus contribuie mai puŃin la outputul total decât cel anterior). 4) Cmg intersectează CVM şi CTM în punctele lor de minim. 5) CTM şi CVM au formă de U. 4-Dec-13 17 Revenirile (randamentele) la scală a) revenire constantă la scală – o creştere a inputurilor conduce la o creştere proporŃională a outputului q(λr ) = λq(r ), (∀λ > 1) b) revenire crescătoare la scală – o creştere a inputurilor folosite conduce la o creştere mai mare a outputurilor q(λr ) > λq(r ), (∀)λ > 1 c) revenire descrescătoare la scală – o creştere a inputurilor conduce la o creştere mai mică a outputurilor q(λr ) < λq(r ), (∀)λ > 1 4-Dec-13 18 Termen Termen lung “Pe termen lung” este o perioadă de timp în care: Tehnologia este constantă; Toate inputurile sunt variabile. Perioada lungă este dată de o mulŃime de perioade pe termen scurt. (Pentru fiecare perioadă pe termen scurt există o mulŃime de indicatori ca PT, WM, Wmg, Cmg, CFM, CVM, CTM, CT, CV şi CF) 4-Dec-13 19 COSTURILE PE TERMEN LUNG um Cmg1 Se desenează CTM* optim! CTM1 Cmg2 Cmgtl CTM6 CTM2 CTM3 CTM5 CTM* CTM* CTMtl Există o funcŃie de cost marginal pe termen lung. La Q*, costul unitar este minimizat (se folosesc cele mai puŃine puŃine inputuri). Cmin Q* Q Pentru tehnologia de producŃie 1, costurile sunt CTM1 şi Cmg1 : Pentru o tehnologie 2 (mai mare), costurile unitare scad iar funcŃiile se deplasează în jos. Dpdv al costurilor, această tehnologie este mai eficientă. Cu cât se folosesc tehnologii mai bune (mari), CTM scade şi se deplasează în jos. Dacă tehnologia este prea “mare” (ineficientă), CTM creşte şi se deplasează în sus. Atunci se construieşte o “curbă înfăşurătoare” pentru a reprezenta CTM pe...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online