C8_Costuri_beneficiu_2013 [Compatibility Mode]

25 l 10 pt 7 134 l 7 1233 5 1128 3 1025 1 922 1 82

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: = 1 5 ∆L= 1 5 57 67 74 7 5 79 8 5 82 9 5 83 10 5 82 Wmg WM ∆PTL = 8 8 ∆PT8.015 L= 11.5 15∆PT = 19 L 19 14.0 ∆PTL = 15 15∆PT = 10 14.25 L 10 ∆PT = 7 13.4 L 7 12.33 5 11.28 3 10.25 1 9.22 -1 8.2 Pentru a calcula WM: PT L WML = L 0 ÷ 0 =? 8 ÷ 1 =8 23 ÷ 2 = 11.5 42 ÷ 3 = 14 57÷4 = 14.25 67 ÷ 5 = 13.4 WM este maximă când L = 4. Se observă că Wmg este este 15 între a 3-a şi a 4-a unitate de L, şi este 10 între a 4-a şi a 5-a unitate, astfel încât WM = 14.25 pentru L=4. Pentru a calcula Wmg: ∆PTL WmgL = ∆L Wmg este maximă între a 2-a şi a 3-a unitate de L. 4-Dec-13 5 PPRODUCłIA ForŃa muncă 0 CAPITAL OUTPUT 5 0 1 5 8 2 5 23 3 5 42 4 5 57 5 5 67 6 5 74 7 5 79 8 5 82 Wmg 8 15 19 15 10 7 5 3 1 -1 WM 0 8.0 11.5 14.0 14.25 13.4 12.33 11.28 10.25 9.22 8.2 Dacă la procesul de producŃie se adaugă L, atunci outputul per Muncitor (WM) creşte către o “eficienŃă” maximă. (output/input care apare pentru L = 4). Wmg tinde către maxim între a2-a şi a 3-a unitate de L. Când Wmg > WM, outputul per muncitor creşte. Diviziunea forŃei de muncă şi o combinaŃie mai eficientă de L, K şi P fac ca WM să crească. Outputul per muncitor scade 9 5 83 după al 4-lea muncitor. Dacă 10 5 82 sunt prea mulŃi muncitori pentru Legea Randamentelor Marginale Descrescătoare K, P şi tehnologia existente, Wmg<WM. (Productivitatea Marginală Descrescătoare) începe cu a 4-a unitate de L. 4-Dec-13 6 PreŃul forŃei de muncă [PL] este 4 USD/unitate iar preŃul capitalului [PK] este 6 USD/unitate. CalculaŃi funcŃiile de cost pentru acest proces de producŃie. CF = PK x K = $6xK = 6 x5 = $30, care nu se schimbă pe termen scurt. CV = PL x L = $4 x L, iar L modifică CV şi Outputul. PRODUCłIE ŞI COST L CAPITAL OUTPUT WM Wmg = 0 x $4 5 0 0 -- = 1 x $4 5 8 8 8 = 2 x $4 5 23 11.5 15 = 3 x $4 5 42 14 19 = 4 x $4 5 57 14.25 15 = 5 x $4 5 67 13.4 10 6 5 74 12.33 7 7 5 79 11.28 5 8 5 82 10.25 3 9 5 83 9.22 1 10 5 82 8.2 -1 4-Dec-13 CF CV CT = CV+CF CT CFM CVM CTM $30 + $ 0 + $4 $30 =$30 + $8 $30 =$34 =$38 + $12 $30 =$38 $30 =$42 + $...
View Full Document

This document was uploaded on 01/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online