C8_Costuri_beneficiu_2013 [Compatibility Mode]

4 dec 13 21 costurile totale medii pe termen lung

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: termen lung (CTMtl). 4-Dec-13 20 Costurile totale medii pe termen lung CTMtl are formă de U; CTMtl descreşte iniŃial datorită “economiilor la scală”; Economiile la scală determină reducerea CTM atunci atunci când outputul creşte ca urmare a proceselor de extindere a activităŃii firmei; Economiile la scală se datorează diviziunii forŃei de muncă; Economiile la scală corespund noŃiunii de randamente crescătoare la scală, DAR se referă la costurile totale medii ale firmei şi la o analiză pe termen lung. 4-Dec-13 21 Costurile totale medii pe termen lung Uneori apar şi “diseconomii la scală”, ce exprimă creşterea CTMtl ca urmare a creşterii costurilor cu inputurile (factorii de producŃie). Acestea sunt datorate lipsei de informaŃii adecvate pentru a conduce procesul de producŃie; producŃie; Costurile medii cresc atunci când procesul de producŃie se dezvoltă mai lent; Se datorează şi birocraŃiei, care conduce la ineficienŃă, etc. Diseconomiile la scală corespund noŃiunii de randamente descrescătoare la scală, DAR se referă la costurile totale medii ale firmei şi la o analiză pe termen lung. 4-Dec-13 22 Economii şi Diseconomii la scală Costuri Economii, Diseconomii şi Reveniri Constante la scală Economii la Scală Diseconomii la Scală CTMtl CTMmin Reveniri Constante la Scală Q 4-Dec-13 0 Q 1 Output 23 ObservaŃie! Economiile şi diseconomiile la scală sunt concepte pe termen lung! Acestea au legătură cu mediul de desfăşurare desfăşurare a producŃiei atunci când toŃi factorii sunt variabili. Revenirile la scală, însă, sunt concepte pe termen scurt şi se aplică atunci când firma are un factor de producŃie constant. 4-Dec-13 24 Beneficiul marginal – Costul marginal Beneficiul marginal este beneficiul pe care un individ îl obŃine din consumul unei unităŃi adiŃionale de bun sau serviciu. Este preŃul maxim pe care un individ este dispus dispus să-l plătească pentru o unitate adiŃională dintr-un bun. Costul margin...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online