C8_Costuri_beneficiu_2013 [Compatibility Mode]

4 dec 13 30 bmg cmg p beneficiile nete sunt

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: şte cu o rată descrescătoare, şi pot să scadă. MAX Costul total [CT] are tendinŃa de a creşte cu o rată crescătoare. CT1 BENEFICIILE NETE ≡ BT-CT sunt maxime atunci când distanŃa pe verticală dintre BT şi CT este cea mai mare. Sau, beneficiile nete sunt maxime dacă Bmg = Cmg. Bmg [panta BT] scade iar Bmg devine negativ. Cmg [panta CT] creşte. Q/ut X Bmg Cmg Cmg max Beneficiile nete Panta BT = Bmg, Panta CT = Cmg. Bmg Q/ut X 4-Dec-13 . 29 “Valoare eficientă” O funcŃie importantă a pieŃelor este de a se asigura că resursele sunt folosite cât mai eficient. PieŃele pot fi văzute şi ca un “sistem de informaŃii”, informaŃii”, care foloseşte preŃurile relative ca pe un mecanism de “semnalare” (signaling) Indivizii reacŃionează la preŃurile relative încercând să optimizeze obiectivele pe care doresc să le atingă. 4-Dec-13 30 Bmg Cmg P Beneficiile nete sunt maximizate dacă Bmg = Cmg. Cmg Dacă Bmg > Cmg, se produce unitate adiŃională. Max Beneficii nete Dacă Cmg > Bmg, se reduce producŃia cu o unitate. Pentru X unităŃi de output: ultima unitate Bmg produsă are Bmg = Cmg. X X La un preŃ al pieŃei P, cumpărătorii Q/ut vor continua să achiziŃioneze bunul atât timp cât Bmg > P. Cumpărătorii care se aşteptă să primească Bmg < P, ar trebui să nu achiziŃioneze bunul. Astfel, piaŃa alocă bunul acelora care îl evaluează cel mai bine. Vânzătorii care pot produce bunul pentru un Cmg < P vor fi dispuşi să-l vândă la acest preŃ. 4-Dec-13 31 Cumpărătorii şi vânzătorii care fac alegeri independente se vor comporta astfel încât resursele şi bunurile sunt alocate celei mai “eficiente” valori. Cumpărătorii vor cumpăra atât timp cât Bmg > P, iar vânzătorii vor produce şi oferi bunul spre vânzare atât timp cât Cmg < P. Valoarea ultimei unităŃi produse şi vândute (cumpărate) va fi egală cu P. Bmg Când Bmg = P = Cmg, rezultatele sunt optime; de exemplu: cei care pot produceCmg bunul la un Cmg <= P vor fi incitaŃi să ofere bunul. Cump...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online