{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

C8_Costuri_beneficiu_2013 [Compatibility Mode]

C8_Costuri_beneficiu_2013 [Compatibility Mode] -...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Organizarea producŃiei, Outputuri şi funcŃiile cost (2) 4-Dec-13 1 Anamaria Aldea [email protected]
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ProducŃie şi Cost box3 ProducŃia este o relaŃie tehnologică între o mulŃime de inputuri sau resurse şi o mulŃime de outputuri sau bunuri. Q X = f ( inputuri [pământ,capital, forŃă de muncă] , tehnologia, . . . ) [InstituŃiile sociale sau culturale influenŃează funcŃia de producŃie.] box3 FuncŃiile de cost reprezintă relaŃii în bani între 4-Dec-13 2 outputurile obŃinute şi costurile producŃiei acestora; square6 Cost = f (Q X {inputuri, tehnologii} , preŃurile inputurilor, . . . ) box3 FuncŃiile de cost sunt determinate de relaŃiile dintre preŃurile inputurilor şi producŃie. Pentru a interpreta costurile, trebuie înŃelese funcŃiile de producŃie .
Background image of page 2
Costuri box3 Costurile sunt un rezultat al producŃiei. Un concept important este costul de oportunitate (costul marginal). Acestea sunt costuri asociate unei anumite activităŃi atunci când inputurile sau resursele sunt folosite pentru a produce un bun, iar celelalte bunuri pe care le-ar fi putut produce sunt sacrificate. 4-Dec-13 3 box3 Costurile se exprimă în termeni reali sau monetari; square6 Costuri implicite square6 Costuri explicite
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Concluzii: PT L , Wmg L şi WM L PT L În multe procese de producŃie, Q creşte iniŃial cu o rată crescătoare datorită diviziunii muncii şi a unei mai bune combinaŃii ale inputurilor variabile cu cele fixe. PT L Când Q [ PT L ] creşte cu o rată crescătoare, Wmg creşte şi ea. Din punctul de inflexiune. Wmg scade 0 Z A B C 4-Dec-13 4 Wmg L WM L L L Când Q [ PT L ] creşte cu o rată descrescătoare, Wmg L scade. Wmg L Wmg L are un maxim În punctul în care 0Z este tangentă la PT L , WM L are un punct de maxim; iar WM L = Wmg L . WM L Când PT L este maximă, Wmg L este zero. Când PT L este descrescătoare, Wmg L este negativă. {Wmg> WM, WM creşte} {Wmg<WM, Wm scade} L 1 L 2 L 3
Background image of page 4
PRODUCłIA ForŃa de muncă Capital OUTPUT Wmg WM 0 5 0 1 5 8 2 5 23 3 5 42 Pentru a calcula WM: WM L = PT L L 0 ÷ 0 = ? 8 ÷ 1 = 8 8.0 23 ÷ 2 = 11.5 11.5 42 ÷ 3 = 14 14.0 Δ L= 1 Δ PT L = 8 8 Δ L= 1 Δ PT L = 15 15 Δ L= 1 Δ PT L = 19 19 Δ L= 1 Δ PT L = 15 WM este maximă când L = 4. Se observă că Wmg este 15 între a 3-a şi 4-Dec-13 5 4 5 57 5 5 67 6 5 74 7 5 79 8 5 82 9 5 83 10 5 82 57 ÷ 4 = 14.25 14.25 67 ÷ 5 = 13.4 13.4 12.33 11.28 10.25 9.22 8.2 Pentru a calcula Wmg: Wmg L = Δ PT L Δ L 15 Δ L= 1 Δ PT L = 10 10 Δ L= 1 Δ PT L = 7 7 5 3 1 -1 Wmg este maximă între a 2-a şi a 3-a unitate de L. a 4-a unitate de L, şi este 10 între a 4-a şi a 5-a unitate, astfel încât WM = 14.25 pentru L=4.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PPRODUCłIA ForŃa muncă CAPITAL OUTPUT Wmg WM 0 5 0 1 5 8 2 5 23 3 5 42 4 5 57 0 8.0 11.5 14.0 14.25 8 15 19 15 Dacă la procesul de producŃie se adaugă L, atunci outputul per Muncitor (WM) creşte către o eficienŃă ” maximă. (output/input care apare pentru L = 4).
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}