C8_Costuri_beneficiu_2013 [Compatibility Mode]

N l2 wm este maxim outputul per muncitor este maxim i

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: escrescătoare, fiecare muncitor în plus duce la creşterea outputului, dar cu o cantitate din ce în ce mai mică. În L2, WM este maximă; outputul per muncitor este maxim, şi se obŃine “eficienŃă maximă”; unităŃile adiŃionale de forŃă de muncă sunt mai puŃin “productive”. În L3, PT este maximă; aceasta este cantitatea maximă de output (Q) care poate fi produsă cunoscând inputul de capital (considerat fix). UnităŃile adiŃionale (marginale) de L sunt negative. 4-Dec-13 10 Costurile pe termen scurt Costuri CTS CVS d CFS d 0 4-Dec-13 output 11 Costurile variabile medii (CVM) şi costul marginal (Cmg) sunt imagini WmgL “în oglindă” ale funcŃiilor WM şi Wmg. WML WML WML WML WmgL 1 xP L Wmg 1 xP CVM= L WM LWM maximă corespunde um punctului de minim al CVM. CVM CVM WML x L2 4-Dec-13 Cmg WML Cmg = L3 Wmg Wmg WmgL Wmg L1 L2 WmgL Q 12 Legătura curbe productivitate – curbe funcŃii cost Când forŃa de muncă creşte de la 0 la L1 (in Figura 1), Wmg şi WM cresc iar Wmg atinge punctul de maxim. În Figura 2, pe aceeaşi zonă, Cmg şi CVM scad la Q1, în care Cmg este minim. Se observă că L1 este forŃa de muncă necesară pentru a produce Q1. Când forŃa de muncă creşte de la L1 la L2, outputul creşte de la Q1 la Q2, WM continuă să crească până la un maxim corespunzător lui L2 iar CVM scade până la punctul de minim, în Q2. În aceeaşi zonă, Wmg scade iar Cmg creşte. Când forŃa de muncă creşte peste L2, iar outputul creşte peste Q2, Wmg şi WM scad amândouă, iar Cmg şi CVM cresc. 4-Dec-13 13 um CTM CTM* CVM* R CT= CTM* x Q** CV = CVM* x Q* J Cmg va intersecta CVM în punctul de minim al CVM (întotdeauna!). Punctul de min al CVM se numeşte Pragul de închidere. CVM Cmg va intersecta CTM în punctul de minim al CTM numit pragul de rentabilitate al firmei. DistanŃa pe verticală dintre CTM şi CVM la orice output este dată de CFM. Pentru Q**, Q CFM este RJ. Q* Q** În Q*, CVM este minim în punctul CVM* [dar şi maxim pentru WML]. În Q**, CTM are valoarea MINIMĂ. 4-Dec-13 14 Cmg CTM CVM a CFM EficienŃa la scală Qa 4-Dec-13 Cantitatea de Output 15 IntersecŃia Cm...
View Full Document

This document was uploaded on 01/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online