{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

C8_Costuri_beneficiu_2013 [Compatibility Mode]

Sau vmg cmg 4 dec 13 26 se consum cafea cu ct se

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: al este costul producerii unei unităŃi de output în plus. 4-Dec-13 25 Fie exemplul: consumul de cafea. În loc de a maximiza VT, se va urmări maximizarea utilităŃii totale (UT) sau a beneficiului total (BT). Principiul beneficiului marginal descrescător: Cu cât se consumă mai multe ceşti de cafea, beneficiul marginal (Bmg) al fiecărei unităŃi adiŃionale scade. Se urmăreşte să se compare Bmg ca expresie valorică a utilităŃii marginale a unei ceşti de cafea cu Cmg al ultimei ceşti de cafea consumate. Obiectivul este de a maximiza beneficiile nete dintr-o acŃiune, Bmg > Cmg DA! [sau Vmg > Cmg] Beneficiile nete sunt maxime atunci când Bmg = Cmg Bmg < Cmg NU! [sau Vmg < Cmg] 4-Dec-13 26 Se consumă cafea. Cu cât se consumă mai multe ceşti de cafea, cheltuielile cu cafeaua cresc tot mai mult. Deci, Cmg are o pantă pozitivă. Cmg, Bmgd A Cmg Cmg=Bmg Pentru a maximiza beneficiile nete,se consumă cafea până când Cmg = Bmg C Când cantitatea de cafea disponibilă pentru consum f Bmg într-o perioadă de timp 0 creşte, fiecare unitate 1 Ceşti Ceşti cafea/ut adiŃională creşte mai puŃin utilitatea totală; iar funcŃia Bmg scade. Principiul beneficiului marginal descrescător arată că ar trebui consumată prima ceaşcă de cafea. Bmg al primei unităŃi > Cmg al acesteia; Bmg > Cmg. Beneficiul asociat primei cafele este dat de aria albastră 01Ad. Acesta este Bmg asociat primei cafele. Costul asociat primei cafele este dat de aria galbenă 01Cf. Acesta este Cmg asociat primei cafele. Beneficiul net care rezultă din prima cafea este aria fCAd. . 4-Dec-13 27 Dacă se consumă cu 1 ceaşcă mai puŃin [X-1], beneficiul net scade. t Beneficiile nete sunt reduse cu aria galbenă etr. 0 Dacă Dacă se consumă încă o cafea [X+1], Beneficiile nete se reduc cu aria esw Cmg=Bmg e r s Pentru a maximiza w Beneficiile nete, se consumă cafea până când Cmg=Bmg. [X-1] X [X+1] Ceşti Ceşti cafea/ut Beneficiile nete se maximizează atunci când Cmg=Bmg, Profiturile se vor maximiza atunci când Vmg=Cmg. 4-Dec-13 . 28 CT BT Panta VT= CT Panta CT BT BT1 Beneficiile totale [BT] au tendinŃa de a cre...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online