Curs 11 Piete cu concurenta imperfecta (1)

16 surplusul colectiv surplusul consumatorului

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 3) = 2 [ p ( y ) ]′ + y [ p ( y ) ]′′ − [CT ( y ) ]′′ = −2b < 0 (4) 14 Grafic 1.ppt b) Determinarea punctului de optim Fie o funcŃie inversă a cererii liniară, de forma: p( y ) = a − by, unde a, b > 0 şi o funcŃie de cost CT ( y) = my 2 + ny + t , unde m, n, t > 0 de forma: Atunci: VT ( y ) = p ( y ) y = ay − by 2 ; V M ( y ) = a − b y = p ( y ); V m g ( y ) = a − 2by. Din relaŃia (3): Cmg( y) = 2my + n; ; Π( y) = ay − by2 − (my2 + ny + t) = −(b + m) y2 + (a − n) y − t Vmg ( y*) = a − 2by* = n + 2my* = Cmg ( y*) 15 a−n a−n y* = ,a>n p( y*) = a − by* = a − b . Atunci, la optim: şi 2(b + m) 2(b + m) Verificăm relaŃia (3): ∂ 2Π ( y ) ∂y 2 = [Vmg ( y ) ]′ − [Cmg ( y ) ]′ = −2b − 2m < 0 Grafic 2.ppt (Determinarea punctului de echilibru pe piaŃa de monopol) 8.IneficienŃa monopolului: comparaŃie cu PCP O piaŃă este eficientă Pareto dacă se realizează „câştigurile” maxim posibile atât pentru cumpărători cât şi pentru vânzători. DWL.ppt Pe piaŃa cu concurenŃă perfectă, condiŃia de echilibru este: p=Cmg(y). 16 Surplusul colectiv = Surplusul consumatorului + Surplusul producătorului ye Sc = ∫ p D ( y ) dy − p e × y e ; 0 ye Sp = p e × y e − ∫ p S ( y ) dy . 0 Pe piaŃa de mono...
View Full Document

This document was uploaded on 01/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online