Curs 11 Piete cu concurenta imperfecta (1)

C m g y p y y p y p y atunci 1 p

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mg ( y ) ]′ ≤ 0 (3) (studiem pe caz particulare) = [ p( y )]′ + [ p( y ) ]′ + y [ p( y )]′′ − [Cmg ( y )]′ = = 2 [ p( y )]′ + y [ p( y )]′′ − [CT ( y )]′′ ≤ 0 (4) (studiem pe cazuri particulare) Din condiŃiile de ordinul I observăm că, la optim: 7 - din (1), venitul marginal este egal cu costul marginal al monopolistului; [ p( y ) y ]′ = [CT ( y )]′ (5) - din (2), se obŃine următoarea relaŃie: Din partea stângă a relaŃiei obŃinem: [ p( y) y]′ = p( y) + y[ p( y)]′ = [CT( y)]′ = Cmg( y). C m g ( y ) = p ( y ) + y × p ( y ) × [ p ( y ) ]′ × Atunci, 1 p( y) y ′ C m g ( y ) = p ( y ) 1 + × [ p( y)] p( y) Cmg ( y) ′ : p( y) = 1 + [ p ( y )] p( y) y Cmg ( y) 1 1 = 1+ = 1+ y ∂y p( y) ε : ∂p ( y ) p ( y ) 8 unde ε = elasticitatea directă a cererii din bunul oferit pe piaŃă de monopolist în raport cu preŃul acestui bun. ObservaŃie: Elasticitatea cererii va fi un număr negativ atât timp cât curba cererii are o pantă negativă, ceea ce reprezintă situaŃia standard din practică. 1 Cmg ( y) = 1+ Deci, relaŃia (5) se poate scrie, la optim, ca fiind: p ( y ) ε 6.Interpretarea condiŃiilor de echilibru: Interpretarea elasticităŃii cererii bunului vândut pe o piaŃă de monopol: Puterea pe piaŃă a monopolistului: ecartul relativ: − 1 ε = ER 9 Cmg ( y ) 1 = 1 − − = 1 − ER p( y ) ε Cmg ( y ) ER = 1 − p( y ) Ecartul realtiv (ER) se mai numeşte şi indicele Lerner şi arată puterea pe piaŃă a monopolistului (cu cât valoarea indicelui este mai mică, puterea monopolistului este cu atât mai mare). Se presupune că cererea din bunul respectiv devine mai puŃin sensibilă la modificările preŃului (de exemplu, elasticitatea directă a cererii devine mai puŃin negativă). ? Cum va proceda monopolistul? Se va folosi de aceasta pentru a determina o creştere a preŃului de vânzare? Pp că avem o funcŃie de cost total liniară, de forma: CT ( y ) = my + n, m, n > 0 Atunci, funcŃia de cost marginal...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online