Curs 11 Piete cu concurenta imperfecta (1)

Concluzie 1 dac acest lucru nu ar avea loc vmg ar fi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: va fi o constantă: Cmg(y)=m. Din relaŃia (5), la optim avem: 10 Cmg ( y* ) 1 = 1+ * p( y ) ε Cmg ( y* ) 1 m 1 mε * = 1+ ⇒ = 1+ ⇒ p y = * * p( y ) ε ε 1+ ε py () () Cazuri particulare: Dacă pp. ε = −4 ⇒ ε mε 4m py = = 1+ ε 3 () * mε = −2 ⇒ p y = 1 + ε = 2 m () * ObservaŃie: Pe măsură ce elasticitatea tinde spre -1, monopolistul va modifica outputul astfel încât preŃul de vânzare va creşte! Cmg ( y* ) 1 = 1+ ⇒ * Dar, la optim: p( y ) ε 11 1 Cmg y* = p y* 1 + ⇒ ε 1 1 1 p y* 1 + = m > 0 ⇒ 1 + > 0 ⇒ > −1 ⇒ ε < −1 ε ε ε () () () Rezultă că un monopolist care doreşte să îşi maximizeze profitul trebuie ÎNTOTDEAUNA să vândă un nivel al outputului pentru care cererea pieŃei este elastică. Concluzie: ε > 1 . Dacă acest lucru nu ar avea loc, Vmg ar fi negativ, nu ar mai putea fi egal cu un Cmg>0 şi condiŃia de echilibru nu ar mai avea loc. 12 7.Ilustări grafice (cazuri particulare) a) Maximizarea profitului Fie o funcŃie inversă a cererii liniară, de forma: p( y ) = a − by, unde a, b > 0 şi o funcŃie de cost de forma: CT ( y) = ny, unde n > 0 . Studiem condiŃia de echilibru. Atunci: VT ( y ) = p( y ) y = ay − by 2 ; Cmg ( y ) = n; VM ( y ) = a − by = p( y ); ; Π ( y ) = −by 2 + ( a − n) y Vmg ( y ) = a − 2by. Reamintim: COI: ∂Π(y) ∂y = [VT( y)]′ −[CT( y)]′ =Vmg( y) −Cmg( y) = 0 ⇒Vmg( y) = Cmg( y) (1) ∂Π ( y ) = [ p ( y ) y ]′ − [CT ( y ) ]′ = 0 ∂y ∂ 2Π ( y ) COII: ∂y 2 (2) = [Vmg ( y ) ]′ − [Cmg ( y )]′ ≤ 0 (3) 13 ∂ 2Π ( y ) ∂y 2 = [ p ( y ) ]′ + [ p ( y ) ]′ + y [ p ( y ) ]′′ − [Cmg ( y ) ]′ = 2 [ p ( y ) ]′ + y [ p ( y ) ]′′ − [CT ( y ) ]′′ ≤ 0 (4) Verificăm realŃia (1) şi obŃinem punctul de echilibru: Vmg ( y*) = Cmg ( y*) ⇒ a − 2by* = n a−n ⇒ y* = , a>n 2b a+n ⇒ p* = 2 Verificăm relaŃia (3) sau relaŃia (4): ∂ 2Π ( y ) ∂y 2 ∂ 2Π ( y ) ∂y 2 = [Vmg ( y )]′ − [Cmg ( y ) ]′ = −2b < 0 (...
View Full Document

This document was uploaded on 01/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online