{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Curs 11 Piete cu concurenta imperfecta (1)

Curs 11 Piete cu concurenta imperfecta (1) - Piee cu...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PieŃe cu concurenŃă imperfectă: piaŃa de monopol (caracteristici, tipuri de monopol, determinarea condiŃiei de echilibru) Anamaria Aldea 8.01.2014
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 1. Punctul de referinŃă: PiaŃa cu concurenŃă perfectă (PCP) PiaŃa cu concurenă perfectă produce rezultate ideale în procesul de alocare a resurselor. Presupune: Atomicitatea cererii şi a ofertei, Omogenitatea produselor, TransparenŃa, Intrarea şi ieşirea liberă de pe piaŃă, mobilitatea perfectă a factorilor de producŃie . ConcurenŃa perfectă include informaŃia completă. Deoarece există un număr mare de vânzători de produse identice, nici un vânzător nu poate modifica un preŃ peste nivelul preŃului stabilit de piaŃă. Pe piaŃa cu concurenŃă perfectă, vânzătorii sunt cei ce acceptă preŃul impus de piaŃă; “ price takers .” Grafice PCP.ppt Pe cele mai multe pieŃe, cel puŃin o condiŃie necesară pe piaŃa cu concurenŃă perfectă nu mai este îndeplinită. De aceea, vânzătorii sau cumpărătorii au capacitatea de a influenŃa preŃul pieŃei şi procesul de alocare a resurselor.
Background image of page 2
3 2.Conceptul de „market power” Conceptul de market power = libertatea agenŃilor economici de a influenŃa preŃul unui bun pe care îl vând sau îl cumpără, ceea ce conduce la modificarea procesului de alocare a resurselor; În funcŃie de această abilitate a agentului economic, avem mai multe tipuri de pieŃe cu concurenŃă imperfectă : checkbld piaŃa monopolistică, checkbld monopol, oligopol; checkbld monopson, oligopson; box2 Monopol contrat, monopol bilateral; box2 Oligopol bilateral; box2 Monopson contrat.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 3.Caracteristicile monopolului checkbld Atomicitatea cererii – se păstrează; checkbld Dispare atomicitatea ofertei – un singur vânzător; checkbld Omogenitatea produselor dispare – bunurile produse şi vândute nu pot fi substituite; checkbld TransparenŃa - dispare; checkbld Mobilitatea perfectă a factorilor de producŃie – nu mai este cazul; checkbld Barierele de intrare pe piaŃă – alŃi agenŃi economici nu pot intra pe piaŃă; ObservaŃie: Firma este cea care poate modifica preŃul pieŃei prin ajustarea outputulului = price-maker, price-setter Există condiŃii economice sau instituŃii care nu permit firmelor să intre pe o piaŃă: checkbld LegislaŃia, reglementările, drepturile de copyright, etc.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 19

Curs 11 Piete cu concurenta imperfecta (1) - Piee cu...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online