Curs 11 Piete cu concurenta imperfecta (1)

Locaie abiliti informaie economiile la scal monopolul

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: poate modifica preŃul pieŃei prin ajustarea outputulului = price-maker, price-setter Există condiŃii economice sau instituŃii care nu permit firmelor să intre pe o piaŃă: LegislaŃia, reglementările, drepturile de copyright, etc. LocaŃie, abilităŃi, informaŃie, economiile la scală (monopolul natural-ex: companii de utilităŃi) 4 4.Tipurile de monopol Monopol natural – factori naturali (locaŃie, zonă geografică, reputaŃie pe o anumită piaŃă) ObservaŃie: Monopolul natural apare atunci când tehnologia firmei are economii la scală suficient de mari pentru a aproviziona întreaga piaŃă la un CTM mai mic decât ar fi posibil dacă pe piaŃa respectivă ar exita mai mult de o singură firmă. Monopol legal – susŃinut de guvern datorită drepturilor de autor sau deŃinerii unor brevete Monopolul tehnologic – datorat deŃinerii anumitor resurse sau cunoştinŃe tehnologice mai bune faŃă de cele ale poaibililor competitorilor (ex: Microsoft) Monopolul pur/absolut – vânzătorul controlează ofertă, iar produsul nu are nici un înlocuitor 5 5.Formularea problemei de optim a monopolistului şi determinarea condiŃiei de echilibru Fie un monopolist care produce un bun în cantitatea y>0, pe care îl vinde la un preŃ p>0. Cererea consumatorilor este dată de o funcŃie D(p), continuă, monoton descrescătoare în p şi diferenŃiabilă pe ℝ . + Se pp că monopolistul ştie funcŃia de cerere şi că produce outputul y la un cost CT(y)=funcŃia de cost total, continuă, monoton crescătoare în y, diferenŃiabilă (de ordinul 2) pe ℝ + . Atunci, profitul monopolistului are forma: Π(y) = p(y)y −CT(y) . unde p(y) este funcŃia inversă a cererii – preŃul ce trebuie perceput pentru a vinde y unităŃi de output. Venitul monopolistului va fi: V (y) = p(y)y. T 6 Care este outputul optim y*, care maximizează profitul? max Π ( y ) = max [VT ( y ) − CT ( y ) ] = max [ yp( y ) − CT ( y )] y y y ∂Π( y) ∂VT( y) ∂CT( y) COI: ∂y = ∂y − ∂y =Vmg( y) −Cmg( y) = 0 ⇒Vmg( y) = Cmg( y) (1) ∂Π( y) = [ p( y) y]′ − [CT ( y)]′ = 0 (2) ∂y ∂ 2Π ( y ) COII: ∂y 2 ∂ 2Π ( y ) ∂y 2 = [Vmg ( y ) ]′ − [C...
View Full Document

This document was uploaded on 01/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online