{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

C12_2014_grile Microeconomie_RASPUNSURI

4 i telefoanele mobile sunt bunuri normale b 042 i

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tere cu 12% a cantităŃii cerute de telefoane mobile, ceteris paribus, atunci valoarea elasticităŃii cererii în raport cu venitul este: a) 2.4 şi telefoanele mobile sunt bunuri normale; b) 0.42 şi telefoanele mobile sunt bunuri normale; c) 2.4 şi telefoanele mobile sunt bunuri superioare; d) 0.42 şi telefoanele mobile sunt bunuri inferioare. Grila 5. Se presupune că restricŃia bugetară a unei persoane este reprezentată grafic în funcŃie de bunul 1 pe axa orizontală şi bunul 2 pe axa verticală. Dacă preŃul bunului 1 este de 1,50 um pe unitate, preŃul bunului 2 este 2 um pe unitate şi venitul consumatorului este de 30 um pe săptămână, atunci restricŃia bugetară are panta egală cu: a) -1.33 b) -2 c) -0.75 1 Microeconomie d) -1.5 Grila 6. Cererea dintr-un bun este posibil a fi mai elastică: a) cu cât proporŃia de venit consumată pentru achiziŃia bunului este mai mică; b) pe termen scurt decât pe termen lung; c) în funcŃie de tipul de bun; d) cu cât număr...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online