C12_2014_grile Microeconomie_RASPUNSURI

Atunci costul total pe termen scurt pentru producia a

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nitul mediu. Grila 10. Fie următoare figură. Fie o izocuantă care exprimă legătura dintre combinaŃiile posibile de capital şi forŃă de muncă pentru un nivel al outputului de 300 bucăŃi. Se fixează Capitalul la 100 unităŃi pe termen scurt. Costul capitalului este de 200 um pe zi iar salariul este de 80 um pe zi /salariat. Atunci costul total pe termen scurt pentru producŃia a 300 bucăŃi este egal cu: 2 Microeconomie a) 20000 um pe zi; b) 36000 um pe zi; c) 16000 um pe zi; d) 24000 um pe zi. Grila 11. Se presupune că toate firmele aflate pe o piaŃă cu concurenŃă perfectă au acces la aceeaşi tehnologie şi că preŃurile inputurilor nu sunt afectate de dimensiunea pieŃei. Dacă minimul costului total mediu pe termen lung corespunde unui preŃ de 5 um, atunci intrarea unor noi firme pe piaŃă va avea loc până când preŃul pieŃei este de: a) 6 um b) 7 um c) 5 um sau mai puŃin d) mai mult de 5 um. Grila 12. Fie următoarele costuri: CantităŃi 7 8 9 10 11 (bucăŃi) Costul total 1410 1640 1910 2210 2560 (um) Dacă preŃul de vânzare pe piaŃă a bunului este de 250 um, atunci se va maximiza profitul dacă se vând: a) 9 bucăŃi b) 7 bucăŃi c) 11 bucăŃi d) 8 bucăŃi. 3 Microeconomie Grila 13 În figura de mai jos...
View Full Document

This document was uploaded on 01/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online