C12_2014_grile Microeconomie_RASPUNSURI

Atunci termenul cretere a cererii se refer la o

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: sunt date costurile producŃiei de bun x pe o piaŃă cu concurenŃă perfectă. Dacă preŃul bunului x scade la 5um iar firma se închide temporar, atunci costurile sale variabile şi pierderea sunt de: PreŃ (um) Cmg CTM CVM Cantitate a) b) c) d) 5 um pe săptămână, 8 um pe săptămână; 500um pe săptămână, 800um pe săptămână; 0 um pe săptămână, 300 um pe săptămână; 8 um pe săptămână, 800 um pe săptămână; Grila 14 În figura de mai jos s-a reprezentat funcŃia de cerere. Atunci termenul „creştere a cererii” se referă la o modificarea: a) De la D1 la D2 b) De la D2 la D1 c) De la P2 la P1 d) De la Q1 la Q2 e) Nici un răspuns nu este valabil. 4 Microeconomie Grila 15 În figura de mai jos s-a reprezentat funcŃia de ofertă. Modificarea ofertei de la S1 la S2 ar putea fi cauzată de anumite modificări. Care dintre următoarele elemente NU conduc la o deplasare a funcŃiei ofertă de la S1 la S2? a) o creştere a productivităŃii muncii b) o reducere a preŃurilor de achiziŃie a inputurilor c) o creştere a preŃului de vânzare d) o vreme bună e) oricare dintre elementele de mai sus ar putea fi cauza Grila 16 O regulă generală de optimizare...
View Full Document

This document was uploaded on 01/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online