{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

C12_2014_grile Microeconomie_RASPUNSURI

C12_2014_grile Microeconomie_RASPUNSURI - Microeconomie...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Microeconomie 1 Exemplu de grile pentru examenul de Microeconomie Grila 1. Se presupune că funcŃia cererii de CD-uri este descrescătoare şi că funcŃia de ofertă este crescătoare. Dacă preŃul CD-urilor scade, atunci: a) PreŃul de echilibru al CD-urilor scade; b) PreŃul de echilibru al CD-urilor creşte; c) PreŃul de echilibru al CD-urilor rămâne constant; d) Nici un răspuns nu este corect. Grila 2. Curbele de indiferenŃă convexă arată: a) rata marginală de substituŃie crescătoare; b) rata marginală de substituŃie descrescătoare; c) rata marginală de substituŃie constantă; d) rata marginală de substituŃie care mai întâi scade, apoi creşte. Grila 3. Valoarea elasticităŃii cererii în raport cu preŃul: a) Depinde de unităŃile de măsură folosite pentru a măsură cantităŃile; b) Are aceeaşi valoare cu panta funcŃiei cererii; c) Depinde de unităŃile de măsură folosite pentru a măsura preŃurile; d) Nu depinde de unităŃile de măsură în care se exprimă cantităŃile şi preŃurile. Grila 4. Dacă o creştere cu 5% a venitului conduce la o creştere cu 12% a cantităŃii cerute de telefoane mobile, ceteris paribus , atunci valoarea elasticităŃii cererii în raport cu venitul este: Grila 5. Se presupune că restricŃia bugetară a unei persoane este reprezentată grafic în funcŃie de bunul 1 pe axa orizontală şi bunul 2 pe axa verticală. Dacă preŃul bunului 1 este de 1,50 um pe unitate, preŃul bunului 2 este 2 um pe unitate şi venitul consumatorului este de 30 um pe săptămână, atunci restricŃia bugetară are panta egală cu:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Microeconomie 2
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}