{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

C12_2014_grile Microeconomie_RASPUNSURI

Dac preul de vnzare pe pia este de 560 atunci aceast

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ul de bunuri substituibile este mai mare. Grila 7. O firmă aflată pe o piaŃă cu concurenŃă perfectă produce 2000 unităŃi pe lună cu un cost total de 12000$. Costurile sale fixe sunt de 1000$, iar costul marginal este de 5$. Dacă preŃul de vânzare pe piaŃă este de 5.60$, atunci această firmă: A) ar trebui să se închidă B) ar putea să îşi crească producŃia C) obŃine profit, dar nu profitul maxim D) îşi maximizează profitul Grila 8. Rata la care o firmă poate substitui un factor cu altul în timp ce produce acelaşi nivel de output este cunoscută sub numele de: a) Gradul de revenire la scală; b) Rata marginală de substituŃie; c) Rata marginală tehnică de substituŃie; d) Productivitate fizică marginală. Grila 9. Legea venitului marginal arată că dacă o firmă nu se închide, atunci aceasta ar trebui să producă outputuri la un nivel pentru care: a) Venitul mediu este egal cu costul mediu; b) Venitul marginal este egal cu costul marginal; c) Venitul marginal este egal cu costul mediu; d) Costul marginal este egal cu ve...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online