C12_2014_grile Microeconomie_RASPUNSURI

Grila 18 productivitatea medie este cresctoare dac a

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: este: a) dacă Cmg > Bmg, se produce bunul respectiv; b) dacă Bmg < Cmg se produce bunul respectiv; c) dacă Bmg > Cmg, se produce bunul respectiv; d) dacă Bmg > Cmg, NU se produce bunul respectiv; Grila 17 Care dintre următoarele afirmaŃii este adevărată? a) utilitatea reprezintă o cale de exprimare obiectivă a comportamentului firmelor; b) utilitatea cardinală nu se poate măsura direct; c) utilitatea ordinală oferă posibilitatea efectuării de comparaŃii calitative între două bunuri; d) utilitate ordinală se exprimă în unităŃi de măsură; e) nici un răspuns nu este adevărat. Grila 18 Productivitatea medie este crescătoare dacă: a) productivitatea marginală este inferioară productivităŃii medii; b) productivitatea marginală este superioară productivităŃii medii; c) producŃia totală este descrescătoare; d) nici un răspuns nu este adevărat. 5 Microeconomie Grila 19 Un monopolist obŃine supra-profituri pe termen lung datorită uneia dintre următoarele caracteristici: a...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online