C12_2014_grile Microeconomie_RASPUNSURI

Grila 21 diferena dintre un monopolist i o firm de pe

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ) omogenitatea oztputurilor sau bunurilor; b) barierele de intrare pe piaŃă; c) intrarea sau ieşirea liberă pe/de pe piaŃă; d) concurenŃa între firmele care produc bunuri aproape substituibile. Grila 20 O abordare ce permite regementarea unui monopolist este: a) stabilirea preŃului reglementat ca fiind egal cu costul total mediu astfel încât firma să înregistreze profit; b) stabilirea preŃului reglementat ca fiind egal cu venitul marginal astfel încât firma să îşi maximizeze profitul; c) stabilirea preŃului reglementat ca fiind egal cu costul variabil mediu astfel încât firma să nu ...
View Full Document

This document was uploaded on 01/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online