Course Hero Logo

Hjemmeopgave 1 - øpb.docx - Hjemmeopgave 1 - Økonomiske...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 5 out of 10 pages.

Hjemmeopgave 1 - Økonomiske principperOpgave A:Angiv hvorvidt hvert af følgende udsagn er korrekt eller forkert og begrund dit svar:1.BNP er en beholdningsvariabel, mens kapitalapparatet er en strømvariabel.Sandt. Kapitalapparatet bestemmer hvor meget det er muligt for økonomien at producere, hvor BNPbeskriver hvor meget der er produceret i samfundet. Derfor vil kapitalapparatet være en strømstørrelse, ogBNP en beholdningsvariabel da denne bliver bestemt af blandt andet kapitalapparatet.2.Niveauet for BNP pr. indbygger i Danmark har været uændret siden 1980.Falsk. Niveauet for BNP pr. indbygger har været stigende i perioden siden 1980. Dette skyldes blandt andetat der er kommet mere arbejdskraft og vi er blevet mere produktive. Dette hænger derfor sammen medudgangspunktet i (1), hvor det er beskrevet at kapitalapparatet er en strømvariabel der derfor bidrager tilBNP. Altså har viY=F(K , L), hvorved kapital og arbejdskraft er steget siden 1980, og derved er BNPogså steget. Vi er altså blevet mere produktive pr. person i Danmark siden 1980, niveauet for BNP pr.indbygger er steget med ca. 1,45 pct. pr. indbygger om året.3.En model er fuldstændig, hvis antallet af relationer svarer til antallet af eksogene variable.Falsk. Eksogene variable er variable der ikke bestemmes ud fra modellen. Disse betragtes som givne, og derkan være flere af disse end der er relationer i modellen. Endogene variable derimod kan ses som værendede ubekendte der skal findes, og disse bliver netop bestemt ud fra relationerne i modellen.En model kan anses som et ligningssystem, og vi ved fra matematik at vi skal have lige mange ligninger somvi har ubekendte for at kunne løse ligningssystemet. Derfor er det falsk at en model er fuldstændig hvisantallet af eksogene variable er lig antallet af relationer. Udsagnet ville derimod være sandt hvis manskiftede eksogene ud med endogene.Opgave B:Følgende fire modeller beskriver hver især udbud og efterspørgsel efter en given vare. YSer udbudtmængde, YDer efterspurgt mængde, PSer sælgers stykpris og PDer den pris køber betaler for en enhed afvaren, mens´ter en afgift, som er pålagt salget af den pågældende vare.1.Foretag en kausalanalyse for hver af de fire modeller.Model 1:UordnetYSYDPDPSEksogene1xα2xxγ ,δ3xx´t4xx
OrdnetYSYDPDPSEksogeneOrden1xα1.4xx2.2xx´t3.3Xxγ ,δ4.Pilediagram:Model 2:UordnetYSYDPDPSEksogene1xα2xγ3xx´t4xxOrdnetYSPDPSYDEksogeneOrden:1xα1.2xγ1.3xX´t2.4xx1.YSPSPDYDαδγ3. Orden2. Orden1. Orden0. Orden
Pilediagram:Model 3:UordnetPSPDYDYSEksogene1Xα2xxγ ,δ3xX´t4xxOrdnetPSPDYDYSEksogeneOrden1Xα1.3XX´t2.2xxγ ,δ3.4Xx4.Pilediagram:αYSYDPSPDγ1. Orden0. OrdenPSYSYDPDαδγ3. Orden2. Orden1. Orden0. Orden
Model 4:UordnetYSYDPSPDEksogene1Xxα , β2xxγ ,δ3xx´t4xxOrdnetPSPDYDYSEksogeneOrden1Xxα , β1.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 10 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture