Handleiding_werkboek_CTB1120

Bij de betuweroute komen dan aspecten als archeologie

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: - Het ontwerp - De veiligheid - De geluidshinder - Trillingen Handleiding werkboek CTB1120 3 Toelichting oplossing: In de toelichting wordt uitgelegd voor welke oplossing is gekozen. Een beeld wordt geschetst van de oplossing. Voor de “Betuweroute” betekent dit een bespreking van het gekozen tracé met de verschillende onderdelen. Bijzondere aspecten: Indien er in het ontwerp aandacht is besteed aan bijzondere aspecten als archeologie, inpassing, bijzondere constructies e.d. , dan wordt dat in dit deel besproken. Bij de Betuweroute komen dan aspecten als archeologie, geluidshinder, inpassing en veiligheid naar voren. Handleiding werkboek CTB1120 4 3. TECHNISCHE ASPECTEN Belasting van de constructie (horizontaal/verticaal/statisch/dynamisch; eigen gewicht/remkrachten; wisselend): De krachten die op de constructie werken komen hier aan bod. Krachten die op de rails van de Betuweroute werken zij o.a. de krachten van de locomotief en de wagons. Dit zijn dynamische krachten. Ook het eigen gewicht dient door de constructie opgevangen te worden, dit zijn statische krachten. Ter verduidelijking kunnen hier schetsen en plaatjes worden toegevoegd. Evenwicht/stabiliteit: Evenwicht en stabiliteit worden gerealiseerd m.b.v. de constructie. Veelal zal het spoor van de “Betuwero...
View Full Document

This note was uploaded on 02/04/2014 for the course CIV 2300 taught by Professor Sanders during the Fall '12 term at Delft University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online