{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bijzondere onderdelen binnen een ontwerp bevinden zich

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: spatting. Dit kan ontstaan wanneer er geen of te kleine dilatatievoegen zijn toegepast en de spoorbielzen niet voldoende kunnen uitzetten. Handleiding werkboek CTB1120 5 4. UITVOERING EN KOSTEN 4.1 Uitvoering Bouwtijd: Een planning van de bouw wordt hier besproken. Zowel de echte bouwtijd als het gehele planproces wordt in een tijdschaal gezet. Hiermee wordt de totale looptijd van een project verduidelijkt. Voorbeeld planning onderdeel Havenspoorlijn: Volgorde van bouwen: De volgorde van bouwen gaat dieper in op de werkelijke bouwtijd. Een onderscheid wordt gemaakt in fundering, onderbouw, bovenbouw etc. Toelichting op de uitvoering: Met een toelichting worden de uitvoer besproken. De keuze voor de volgorde en de totstandkoming van de bouwtijd wordt hier nader uitgewerkt. Bijzonder materieel: Civiele constructies zijn vaak unieke kunstwerken, voor de bouw worden dan ook veel verschillend materieel gebruikt. Bijzonder materieel dat gebruikt is bij de bouw van de Betuweroute zijn bijvoorbeeld de tunnelboormachines. Bijzondere onderdelen: Binnen een ontwerp bevinden zich vaak enkele spraakmakende onderdelen. Zo zijn enkele bijzondere onderdelen uit de Betuweroute o.a.: - Dintelhavenspoorbrug - Botlekspoortunnel - Kijfhoek - Overkapping Barendracht Handleiding werkboek CTB1120...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}