Handleiding_werkboek_CTB1120

Een analyse van de problemen wordt tot een eenduidige

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ving aan bod: - De congestie op de wegen rondom Rotterdam - Groeiende transportstromen - Het beleid van de Nederlandse regering ter bevordering van de bereikbaarheid - Het “Mainportbeleid” Probleemanalyse: In de probleemanalyse wordt al enigszins oplossend geredeneerd. Een analyse van de problemen wordt tot een eenduidige definitie herleid. “Door groeiende goederenstromen en beperkte capaciteit van het huidige spoor- en wegennet verslechtert de bereikbaarheid van Rotterdam, waardoor het zijn Mainportfunctie kan verliezen”. Actoranalyse: In de actoranalyse worden de actoren opgesomd. Eventueel opgedeeld in verschillende groepen als overheid, bedrijvigheid, bewoners, gebruikers. Voorbeelden van actoren zijn: - Railion - Deutsche Bahn - Conliner - Ministerie van Verkeer en Waterstaat - Ministerie van VROM - Ministerie van Economische Zaken - Rijkswaterstaat - Directoraat- Generaal Goederenvervoer - Railinfrabeheer - Bewoners - Gemeenten - Provincies - Aannemers - Ingenieursbureau’s - e.a. Voorwaarden waaraan een oplossing moet voldoen: Een oplossing moet aan vele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kunnen functioneel maar ook technische van aard zijn. Voorwaarden kunnen o.a. betrekking hebben op:...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online