{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Handleiding_werkboek_CTB1120

Pps publiek private samenwerking of traditionele

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 6 - Sophiaspoortunnel - Boortunnel Pannerdensch Kanaal 4.2 Kosten Toelichting totale kosten: De totale kosten van de Betuweroute zijn geraamd op 4,55 miljard EURO. De kosten zijn onderverdeeld in verschillende onderdelen. In dit deel wordt een beeld gegeven van het totale kostenplaatje. Bijzondere onderdelen: Bijzondere onderdelen binnen een project zijn vaak ook duur. Zo is een boortunnel onder het Pannerdensch Kanaal een bijzonder duur onderdeel van de het tracé. Een opsomming van de verschillende bijzondere onderdelen met hun kosten (eventueel opgesplitst) wordt in dit deel weergegeven. Manuren, materieel, materiaal: Een opdeling in manuren, materieel en materiaal wordt opgesteld. Wat is het percentage van de bouwsom dat men heeft besteed aan materieel, materiaal en manuren, is deze verhouding 1:1:1 of niet? 4.3 Besluitvorming en contractvorming Besluitvorming...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online