{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Wat zijn de zwakke elementen in de constructie waar

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ute” op een dijklichaam liggen. Ook worden er grote delen verdiept aangelegd of als tunnel. De grond mag hier niet verplaatsen en er dient evenwicht te worden gecreëerd. De manier waarop dit gebeurt, verduidelijkt met plaatjes en schetsen wordt in dit deel uiteengezet. Krachtafdracht naar ondergrond: De dynamische en statische krachten moeten naar de ondergrond geleid worden. Hiervoor dienen funderingen en dergelijke. Op het maaiveld is dit niet complex. Ligt het spoor echter in tunnels, verdiept of half verdiept dan is het overbrengen van de krachten complexer. Vooral in slappe gronden zal gefundeerd moeten worden met palen e.d.. Sterkte: De constructie mag niet instorten. De krachten moeten voldoende opgenomen kunnen worden door de elementen binnen de constructie. Wat zijn de zwakke elementen in de constructie? Waar zitten de grote krachten en waar bevinden zich de zwakke schakels? Voor een spoorlijn is dit niet complex. Bij tunnels en viaducten kan gekeken worden naar opleggingen, vakwerken, etc.. Hoe zijn ze uitgevoerd, hoe groot zijn kracht en moment? Vervorming: Grote krachten kunnen de constructie doen vervormen. Vervorming kan plaatsvinden indien de constructie niet sterk genoeg is. Een voorbeeld van vervorming bij een rail is spoor...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}