Uitwerkingen_Februari_2012

Het aantal malen dat er afgetrokken zo veel maal

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: . Het aantal malen dat er afgetrokken, zo veel maal wordt er vermenigvuldigd met 2, waarbij de beginwaarde 4 is. int func (int x) { int a = 4; while (--x >= 1) { a = 2 * a; } } return a; Opgave 5 (8 punten) Drie verschillende mogelijke oplossingen zijn: int str2int (char *s) { int i, v = 0, d = 1; for (i v d } return = strlen (s) - 1; i >= 0; i--) { += d * (s[i] – '0'); *= 10; v; } int str2int (char *s) { int v = 0; } while (*s) { v = v * 10 + (*s++ – '0'); } return v; int str2int (char *s) { int v; sscanf (s, "%d", &v); return v; } Opgave 6 (8 punten) double variance (double x, int n, double u) { int...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online