{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2 surseancevanbetaling

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: rsrecht is een recht op voortbrengsel van de geest. Deze rechten zijn absoluut, in te roepen tegen een ieder (een van de kenmerken van absolute rechten). 4. (12 p.) De Faillissementswet regelt drie verschillende insolventieprocedures. Welke zijn dit ? En geef van elk een korte omschrijving. NB diverse omschrijvingen mogelijk. 1. Faillissement : De debiteur wordt door de faillietverklaring beschikkingsonbevoegd. De curator moet de boedel te gelde maken om zoveel mogelijk vermogen te krijgen voor de crediteuren. 2. Surseance van Betaling = Uitstel van betaling. De debiteur kan gedurende deze periode niet verplicht worden tot het doen van betalingen. Veelal een fase voorafgaand aan het faillissement . 3. Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen = Mogelijkheid voor natuurlijke personen om met bewindvoerder orde op zaken te stellen bij opeisbare vorderingen (financiën van de debiteur). Er zijn gedurende deze periode geen beslagleggingen mogelijk. 3 5. (6 p.) Stellingen: juist of onjuist? Waarom? Motiveer uw antwoord. I Een ingebrekestelling is altijd nodig voor het intreden van verzuim. II Door een ingebrekestelling verspringt het zgn. ‘risico’. a. b. c. d. Stelling I en II zijn juist. Stelling I is juist, II is onjuist. Stelling I is onjuist, II is juist. Beide stellingen zijn onjuist. Antwoord: D Stelling I = onjuist. Een ingebr...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}