Alsdegobelindoorjanwordtopgehangenblijktdaterenkelebes

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: am een gobelin hangen die hij wil kopen. De prijs bedraagt € 5.000,‐‐ en hoewel hij het een fors bedrag vindt, wil hij de gobelin toch kopen. Hij zegt tegen de antiquair bereid te zijn dit bedrag te betalen, maar dat hij ervan uitgaat dat de gobelin vooraf wordt gereinigd; de kosten hiervoor zijn € 750,‐‐. a. Is er een koopovereenkomst gesloten tussen Jan en de antiquair? Motiveer uw antwoord. Partijen worden het eens over de koop en afgesproken wordt dat de gobelin een maand later afgeleverd zal worden bij Jan. Op de bijgevoegde nota van de antiquair staat een 5 bedrag van € 75,‐‐ vermeld voor de bezorgkosten. Als Jan daarover contact opneemt met de antiquair, zegt deze dat in zijn algemene voorwaarden vermeld is dat de bezorgkosten door de koper voldaan moeten worden. b. Ga ervan uit dat Jan de algemene voorwaarden tijdig heeft ontvangen, moet hij dan de bezorgkosten betalen? c. Paul stelt dat hij de voorwaarden weliswaar ontvangen heeft, maar dat ze in de winkel zijn achtergebleven zodat hij ze niet heeft gelezen. Is de mening van Jan dat hij op grond daarvan niet gebonden is aan de algemene voorwaarden juist? Als de gobelin door Jan wordt opgehangen, blijkt dat er enkele beschadigingen zijn. Onderzoek wijst uit dat de beschadigingen tijden...
View Full Document

This note was uploaded on 02/04/2014 for the course ECONOMIC ASS taught by Professor Wer during the Spring '09 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Ask a homework question - tutors are online