{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Eenhouderkannietcpbezitverschaffenwelcpleverennbeendeg

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: chte wil is. Ontbreekt deze wil, dan is er dus geen rechtshandeling, en kan er ook geen overeenkomst zijn. NB ook 3:35 BW kan van toepassing zijn: derden te goeder trouw (zgn. verklaringsleer). 7. (6 p.) Stellingen: juist of onjuist? Waarom? Motiveer uw antwoord. I Een houder kan niet via Constitutum Possessorium leveren. II Bij een levering Brevi Manu wordt de houder bezitter. a. b. c. d. Stelling I en II zijn juist. Stelling I is juist, II is onjuist. Stelling I is onjuist, II is juist. Beide stellingen zijn onjuist. Antwoord: B Stelilng 1 = juist. Art 3:111 BW een houder kan zich niet, op eigen initiatief zonder dat de bezitter daar iets van merkt, van houder voor de een tot houder van de ander maken. Vuistregel: een houder is geen bezitter en is geen eigenaar. (zie hoorcollege). Ook goed gerekend. Onjuist. Redenering dan: wel leveren, maar geen bezit en/of eigendom overdragen. Een houder kan niet CP bezit verschaffen, wel CP leveren. NB een degelijke levering wordt gerelativeerd , pag. 160 Nieuwenhuis. Stelling 2 = juist. Zie 3: 115 sub b. De houder wordt bezitter. Zie pagina 155 en 160 Nieuwenhuis. 8. (20 p.) Jan van Engen is een verwoed verzamelaar van antieke gobelins (= wandtapijten). Op een gegeven moment ziet hij bij een antiquair in de Spiegelstraat in Amsterd...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online