Eris

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: rwei minder snel verloopt dan de bedoeling was, stuurt Terpstra een andere werknemer, Chris genaamd, om Arjan mee te helpen. Chris en Arjan zijn echter absoluut geen vrienden en op een gegeven moment ontaardt een meningsverschil over een wederzijdse vriendin in een vechtpartij in de locale discotheek. Tengevolge hiervan belandt Arjan in het ziekenhuis. Om het noodzakelijke lood aan te brengen, heeft Terpstra een gespeeerd dakdekkerbedrijf ‘Ronduit’ ingehuurd. Bij het uitladen van het materiaal beschadigt een weknemer van ‘Ronduit’ de auto van de buurman die naast bestelbus van ‘Ronduit’ geparkeerd staat. Twee maanden nadat het karwei is afgerond, blijkt tijdens een zware regenbui, dat er een lekkage optreedt omdat het lood niet goed is bevestigd. a. Wie in deze case komt (komen) in aanmerking voor kwalitatieve aansprakelijkheid? b. Wie kan d...
View Full Document

This note was uploaded on 02/04/2014 for the course ECONOMIC ASS taught by Professor Wer during the Spring '09 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Ask a homework question - tutors are online