{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

In

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: aten hun soevereiniteit overdragen aan de EU, waardoor de lidstaten niet langer zelf wetgeving tot stand kunnen brengen. In supranationale organisaties worden bepaalde bevoegdheden van de nationale staten overgedragen naar een autoriteit die boven de nationale staten staat. Aangezien beslissing op supranationaal niveau soms bij meerderheid genomen worden, kan het gebeuren dat een lidstaat in een supranationale unie door de andere lidstaten gedwongen wordt een bepaalde beslissing door te voeren. Op deze manier is Harmonisatie van wetgeving mogelijk voor de Lidstaten. In een intergouvernementele organisatie zijn de lidstaten gebonden aan het verdrag van de internationale organisatie als zij er nadrukkelijk mee hebben ingestemd. De beslissingsmacht in een intergouvernementele organisatie is in handen van de afgevaardigden of vertegenwoordigers (vaak een minister) van de lidstaten. De lidstaten dragen op dat vlak geen (of slechts beperkt) gezag en soevereiniteit over aan de internationale organisatie. Er dient daarom (meestal) via unanimiteit beslist te worden zodat lidstaat nooit tegen zijn wil tot het nemen van bepaalde beslissingen verplicht kan worden. 2. (9 p.) Geef gemotiveerd aan welk beperkt recht er onder a tot en met c zal worden gevestigd. a. Pietersen heeft een aand...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online