{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tengevolgehiervanbelandtarjaninhetziekenhuis

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: talen. c. Jan/Paul zijn opvatting is niet juist. De antiquair heeft de algemene voorwaarden 6 overhandigd en heeft dus voldaan aan artikel 6:234 lid 1 BW. Daarmee is artikel 6:233 onder b niet van toepassing en kan de antiquair zich dus beroepen op 6:232 BW. d. Het betreft hier een wanprestatie van de antiquair. Een beding in de algemene voorwaarden dat het recht op schadevergoeding uitsluit, wordt vermoed kennelijk onredelijk bezwarend te zijn, zie art. 6:237 onder f. Ook goed gerekend, maar minder goed: redelijkheid en billijkheid van artikel 6:248 lid 2 BW. e. Jan kan terecht een beroep doen op artikel 6:262 BW(exceptio non adimpleti contractus). Dit beroepsrecht van de wederpartij kan niet bij algemene voorwaarden worden uitgesloten, zie art. 6: 236 sub c BW. 9. (25 p.) De heer Karelse geeft aan aannemer Terpstra de opdracht om zijn schoorsteen opnieuw op te metselen. Arjan, werknemer van Terpstra, voert het karwei uit. Terpstra heeft uitdrukkelijk aan Arjan opgedragen een bouwlift te gebruiken om het materiaal op het dak te krijgen. Arjan vindt dat echter te omslachtig en brengt, via een ladder, het materiaal naar boven. Terwijl hij de ladder opklimt, glijdt een steigerplank uit zijn handen en valt dwars door het dak van de garage van de buurman naar beneden. Omdat het ka...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online