A stellingieniizijnjuist b

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ekestelling is niet altijd nodig, zie voor deze situatie art. 6:83 BW. Stelilng II = onjuist Niet door de ingebrekestelling verspringt het risico maar door het in verzuim raken. De ingebrekestelling op zich leidt nog niet tot het verzuim. (zie 6:84 BW, verlegging van het risico.) NB Ook goed gerekend: ook zonder ingebrekestelling kan een debiteur in verzuim raken, dus verspringing van het risico ook zonder ingebrekestelling. 6. (6 p.) Stellingen: juist of onjuist? Waarom? Motiveer uw antwoord. I Een rechtshandeling die door een handelingsonbekwame wordt verricht, is nietig. II Als bij het sluiten van een overeenkomst geen sprake is van wilsovereenstemming is de overeenkomst vernietigbaar. a. Stelling I en II zijn juist. b. Stelling I is juist, II is onjuist. c. Stelling I is onjuist, II is juist. d. Beide stellingen zijn onjuist. Antwoord: D Stelling 1 = onjuist. 3:32 lid 2 geeft aan dat een rechtshandeling door een handelingsonbekwame vernietigbaar is. Alleen de eenzijdig rechtshandeling die niet tot een of meer personen was gericht, is nietig. 4 Stelling 2 = onjuist. Het ontbreken van de wilsovereenstemming levert nietigheid op; er is in beginsel geen overeenkomst. Art. 3:33 BW geeft aan dat voor een rechtshandeling vereist is dat er een op een rechtsgevolg geri...
View Full Document

This note was uploaded on 02/04/2014 for the course ECONOMIC ASS taught by Professor Wer during the Spring '09 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Ask a homework question - tutors are online