C

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: s het reinigen zijn ontstaan. d. Is de verkoper met succes aansprakelijk te stellen voor de beschadigingen als hij bij het sluiten van de koop het risico voor beschadigingen heeft uitgesloten in zijn algemene voorwaarden? Omdat de verkoper vooralsnog niet bereid is om de kosten van de beschadiging te vergoeden, doet Jan een beroep op de zgn. ‘Exceptio Non Adimpleti Contractus’. De verkoper zegt dat dit niet mogelijk is omdat dit in zijn algemene voorwaarden is uitgesloten. e. Wat is hierover uw mening, ervan uitgaande dat de verkoopwaarden van toepassing zijn? a. Het aanbod van de antiquair leidt tot een overeenkomst als er een aanvaarding plaatsvindt (art. 6:217 BW) Jan aanvaardt het aanbod echter onder de voorwaarde dat de gobelin vooraf gereinigd wordt. Daardoor wijkt hij af van het aanbod en is zijn aanvaarding op grond van 6:225 lid 1 aan te merken als een nieuw aanbod. (zgn. ‘rolwisseling, loven en bieden). Minder goed en 2 of 3 punten ipv 4: er komt wel een overeenkomst tot stand. Er is sprake van een aanbod en aanvaarding. b. Ja, dergelijke kosten kun je in je algemene voorwaarden opnemen. Beter is Nee, . zie artikel 7:13 BW voor bezorgkosten. Het is regelend recht, maar doe je dat in de algemene voorwaarden dan zijn deze bedingen kennelijk onredelijk. Omdat bij de koop niet over de bezorgkosten is gesproken, hoeft Jan deze niet te be...
View Full Document

This note was uploaded on 02/04/2014 for the course ECONOMIC ASS taught by Professor Wer during the Spring '09 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Ask a homework question - tutors are online