{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cklaasgeefttegenbetalingvaneenjaarlijksevergoedingeenp

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: elenportefeuille ter waarde van € 50.000,‐‐. Hij wil zijn dochter voor een periode van vijf jaar het recht geven op het dividend van deze aandelen. b. Boer Jansen geeft zijn zoon 4 hectare weiland in bruikleen. Zijn zoon wil op deze grond een schuur bouwen. Het is niet de bedoeling dat zijn vader eigenaar van de schuur wordt. c. Klaas geeft, tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding, een perceel bouwgrond van een hectare voor dertig jaar in gebruik aan Van Essen. Het gaat in alle drie de gevallen om beperkte rechten. De wet kent een gesloten stelsel van beperkte rechten. De beperkte rechten zijn: recht van erfpacht, erfdienstbaarheid, opstal, hypotheek, vruchtgebruik, appartementsrecht en pandrecht, zeven in totaal) a. Het recht van vruchtgebruik op een aandelenportefeuille. (art. 3: 201 BW) b. Recht van opstal. (art. 5:101 BW) c. Recht van erfpacht ( art. 5:85 BW) 2 3. (6 p.) Stellingen: juist of onjuist? Waarom? Motiveer uw antwoord. I II a. b. c. d. Absolute rechten en vorderingsrechten zijn vermogensrechten. Het auteursrecht is een absoluut recht. Stelling I en II zijn juist. Stelling I is juist, II is onjuist. Stelling I is onjuist, II is juist. Beide stellingen zijn onjuist. Antwoord: A Stelling I is juist. Beide zijn vermogensrechten want zijn overdraagbaar, art. 3.6 BW. Stelilng II is juist. Het auteu...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}