BPTX_2014_1_11410_0_384382_0_160860.pdf - Univerzita Karlova v Praze Pedagogick� fakulta The Clash of Innate vs Consensual Ethics in George Orwell's

BPTX_2014_1_11410_0_384382_0_160860.pdf - Univerzita...

This preview shows page 1 - 6 out of 35 pages.

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta The Clash of Innate vs. Consensual Ethics in George Orwell's 1984 and Jeanette Winterson's Oranges Are Not the Only Fruit Jan Kučera Katedra anglického jazyka a literatury Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. Studijní program: Specializace v pedagogice PG – AJ 2015
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Střet vnitřní a zvnitřněné etiky v Oranges Are Not the Only Fruit Jeanette Wintersonové a 1984 George Orwella vypracoval(a) pod vedením vedoucího bakalářské práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato bakalářská práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. I hereby declare that I have written the I have written the bachelor thesis on the Clash of Innate vs. Consensual Ethics in George Orwell's 1984 and Jeanette Winterson's Oranges Are Not the Only Fruit all by myself and all the sources used during writing were properly cited. Datum .......................................................... podpis
Na tomto místě bych chtěl poděkovat vedoucímu své bakalářské práce, PhDr. Petru Chalupskému, Ph.D. za nesmírnou ochotu, pomoc a trpělivost při vzniku práce. Chtěl bych také poděkovat Mgr. Jakubu Ženíškovi za prvotní usměrnění práce. Bez Vás by tato práce nemohla vzniknout. I would like to thank the supervisor of this thesis PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. for his extraordinary willingness, guidance, and patience during the formation of this thesis. I would also like to thank Mgr. Jakub Ženíšek for the initial pointing in the right direction. Without you think thesis could never have been created. .......................................................... podpis
NÁZEV: Střet vnitřní a zvnitřněné etiky v Oranges Are Not the Only Fruit Jeanette Wintersonové a 1984 George Orwella AUTOR: Jan Kučera KATEDRA (ÚSTAV) Katedra anglického jazyka a literatury VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. ABSTRAKT: Tato práce se zaměřuje na vystavění typologie probíhající historií západního myšlení a bádání. Střet je ve vnímání morality a etiky na jedné straně jako něčeho vnitřního, samozřejmě přítomného v přirozenosti člověka, na druhé straně jako něcěho do člověka vloženého z vnějšku. Základním východiskem je tvrzení, že mezi těmito dvěma proudy existuje rozdíl, který se během běhu staletí stal tradičním. V teoretické části bude tato dichotomie demonstrována na příkladech filosofů a učenců, kteří se tématem zabývali nebo zabývají (Kant, Harris, Hobbes apod.). V praktické části se potom zaměříme na srovnání dvou děl moderní britské literatury, která se tématem zabývají ze zásadně rozdílných, ovšem i nápadně podobných hledisek; „1984” George Orwella a “Oranges Are Not the Only Fruit” Jeanette Wintersonové. KLÍČOVÁ SLOVA: Orwell, Winterson, moralita, etika, vnitřní, zvnitřněná
TITLE: The Clash of Innate vs. Consensual Ethics in George Orwell's 1984 and Jeanette Winterson's Oranges Are Not the Only Fruit AUTHOR: Jan Kučera DEPARTMENT: The Department of English Laguage and Literature SUPERVISOR: PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. ABSTRACT: This thesis focuses on establishing a typology running throughout the history of Western thought and enquiry. The

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture