{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

0089.2004-08-07.BG.spam

0089.2004-08-07.BG.spam - Subject nasnsn ortaksat 07 aug...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Subject: nas ns n ortaksat , 07 aug 2004 23 : 08 : 47 + 0200 hacet namaz ve duas mevcut durumumuz sebeplere m racaat n yan nda m sebbib ' l - esbab olan allah a dua dua yalvarmalar m z art rmam z � � � � � icap etmektedir . bunun i in hep beraber , bir y rek , tek g n l halinde � � mevla - y m teal in huzuruna gidip , g zya lar m z ceyhun edelim . � � � rahmet ar n velveleye verelim . umulur ki , rahmet ihtizaza gelir ve �� � hakk m zda d zenlenen oyunlar ters y z eder . nk allah , oyun � � �� � � bozanlar n en hay rl s d r . neticede o nun dedi i olacak ve me ieti � � � galebe alacakt r . devr - i risalet pen h de ba a gelen bela ve musibetler kar s nda � � � �� � efendimiz ( sav ) hacet namaz k lm ve dua etmi lerdir . dua mecmuas � � n n 70 - 73 . sayfalar nda tamamen sahih rivayetlere istin t ederek anlat lan hacet namaz ve duas yledir : � �� h cet namaz ve duas hacet namaz ile al kal iki rivayet vard r : kisini de teferruat yla arzetmeye al al m : 1 . abdest al n r . ki rekat namaz k l n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}