56 c a voldria fer el canvi per b no o d si a voldria

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 9 ´ a) Els valors esperats s´n 21 i 5. Es millor ´l d’A o e 3 x b) p = 3.56 c) A voldria fer el canvi per` B no. o d) Si, A voldria vendre’l per 6 euros Problema 10 a) S´ u (x) = −2 i la funci´ d’utilitat ´s c`ncava. ı. o eo b) Les utilitats esperades s´n 2800 i 3200. Invertir en l’actiu arriscat ´s millor o e opci´. o c) El valor esperat de l’actiu arriscat ´s molt elevat. e d) 25 e) Invertir el 25% t´ una utilitat esperada de 3275. Aquesta ´s millor opci´. e e o f) La utilitat esperada es pot escriure com una funci´ de α o f (α) = 1 1 u(80α) + u (20(1 − α)) = 400(−5α2 + 6α + 7) 2 2 Maximitzant aquesta funci´ obtenim α = o 4 3 5 i una utilitat esperada de 3520...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online