E o e c la utilitat esperada si ven s 2744 i si no

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: per a valors grans de x, (x > 10). e o e c) La utilitat esperada si ven ´s 2744 i si no ven 3600. No ven. e d) La utilitat esperada si compra ´s 1952 i si no compra 1000. Compra. e Problema 6 a) Blat Blat de moro 1 ln 28 + 2 1 ln 19 + 2 1 ln 10 = 2.81739 2 1 ln 15 = 2.82624 2 Triaria blat de moro. b) No c) La utilitat esperada ´s e diversificar. 1 2 ln( 28+19 ) + 2 1 2 ln( 10+15 ) = 2.84136. Preferiria 2 d) La utilitat esperada es pot escriure com una funci´ d’α, o f (x) = la soluci´ ´s α = oe 1 1 ln(28α + (1 − α)19) + ln(10α + (1 − α)15) 2 2 4 9 e) Si s’especialitza en blat (valor esperat m´s alt) i s’assegura t´ una utilitat e e esperada m´s gran e 1 1 ln(28 − 5) + ln(10 − 5 + 8) = 2.85022 2 2 L’asseguran¸a ´s millor. ce Problema 7 L’equivalent cert de la loteria L3 ´s 4. e 2 Problema 8 a) Prefereix 35 euros amb certesa. u u(35) (3/5) u(60)+ (2/5) u(10) 10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80 x b) L’equivalent cert ´s 25 e u (5/7) u(70)+ (2/7) u(0) C(L) Problema...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online