{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

El senyor bruguera t una riquesa de 9 euros i un

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: x+1 . El senyor Ametller t´ una riquesa de 39 euros i un bitllet de e 1 loteria amb el que pot guanyar 10 euros amb una probabilitat de 2 . El senyor Bruguera t´ una riquesa de 9 euros i un bitllet de loteria amb el que pot guanyar e 70 euros amb una probabilitat de 0 3. Les dues loteries s´n independents. o a) Quin dels dos bitllets de loteria t´ un valor esperat m´s gran?. e e b) Quin ´s el preu m´ e ınim que s’hauria d’oferir al senyor Bruguera per que accepti vendre el seu bitllet? c) Qui dels dos estaria disposat a intercanviar els bitllets de loteria (es a dir, Ametller tindria 39 euros i el bitllet de en Bruguera, i en Bruguera 9 euros i el bitllet en Ametller?) d) Estaria en Ametller disposat a vendre el seu bitllet de loteria per 6 euros?. Problema 10 Un individu ha pensat invertir en un actiu financer molt vol`til que a amb una probabilitat p = 1 perds tot el que has invertit i amb una probabilitat 2 1 p = 2 obtens un rendiment net del 300% (´s a dir, per cada euro invertit e obtindr`s 4e bruts: un per recuperar la inversi´ i 3e de benefici net). Les seves a o prefer`ncies es poden representar per una funci´ d’utilitat de von Neumanne o Morgenstern u(x) = x(160 − x) per 0 < x < 80 i la seva riquesa inicial ´s ω = 20 e a) L’interessa invertir tota la seva riquesa en l’actiu arriscat? b) Si inverteix la quarta part de la seva riquesa en l’actiu arriscat, quin ´s el e valor esperat de la seva riquesa? c) Qu` preferir`, invertir el 25% la seva riquesa en l’actiu arriscat, invertir el e a 100% de la seva riquesa en l’actiu arriscat o no invertir res? d) Si pot invertir la proporci´ que vulgui de la seva riquesa en l’actiu arriscat, o quant invertir`? a 5...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online