La de la mateixa manera creiem convenient prendre

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: e la mateixa manera creiem convenient prendre 1600 unitats monet`ries (que ´s el salari m´ a e ınim interprofesional garantit en el pais de Nova Fred`nia) com a unitat de mesura d’utilitat de o manera que u(1600) = 1. Especifica una nova funci´ d’utilitat, v (x), de von o Neumann-Morgenstern que representi les mateixes prefer`ncies sobre loteries i e satisfagui les condicions exigides. Problema 4 Les prefer`ncies d’un individu satisfan tots els axiomes de la utilitat e esperada. Manifesta que ´s indiferent entre les loteries L1 i L2 de la figura. e 0.5 20 3/20 10 17/20 12 0.25 10 12 0.9 20 0.25 0.1 10 L1 L2 L3 a) Pots construir una funci´ d’utilitat de von Neumann i Morgernstern que o representi les seves prefer`ncies? e b) Podries dir si prefereix 12 unitats monet`ries amb certesa o la loteria L3 ? a Justifica la resposta. Problema 5 Un consumidor t´ una riquesa inicial de 20 unitats monet`ries. Les e a seves prefer`ncies es poden representar per la funci´ d’utilitat de von Neumanne o Morgenstern u(x) = (x − 10)3 . Hi ha un bitllet de loteria que, si tens sort, pot donar dret a un premi de 20 unitats monet`ries amb una probabilitat del 10 % a (i res en cas contrari). a) Quin ´s el valor esperat dels guanys del bitllet de loteria? e ´ b) Es el consumidor avers al risc? 2 c) Suposa que ´s propietari d’aquest bitllet de loteria. El voldria vendre per e 4 unitats monet`ries? Raona la resposta. a d) Suposa que no ´s propietari d’aquest bitllet de loteria. El voldria comprar e per 4 unitats monet`ries? Raona la resposta. a Problema 6 Un pag`s creu que la probabilitat que l’any vinent sigui pluj´s ´s e oe del 50%. Les seves prefer`ncies es poden representar per una funci´ d’utilitat e o de von Neumann-Morgenstern de la forma u(y ) = ln y , on y ´s una quantitat e de diner. La seva riquesa dep`n del temps i del que decideixi plantar segons e indica a la taula adjunta: Producte Blat Blat de moro Normal 28 19 Pluj´s o 10 15 La producci´ d’aquest...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online