ProbCat1-decisio

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: s vegetals t´ lloc amb rendiments a escala constants. o e a) Si nom´s pot plantar un tipus de producte, qu` far`? e e a ´ b) Es la seva decisi´ compatible amb el criteri del valor esperat? Explica-ho. o c) Si pogu´s utilitzar la meitat de la seva terra per blat i l’altra meitat per e blat de moro, preferiria especialitzar-se o diversificar la seva producci´? o d) Imagina que pot escollir qualsevol proporci´ α de la seva terra per plantar o blat. ¿Quina combinaci´ de blat i blat de moro preferiria? o e) Preferiria seguir diversificant si exist´ una asseguran¸a que, a canvi d’un ıs c pagament fix de 5 unitats monet`ries, don´s una compensaci´ de 8 unitats a e o monet`ries en cas de clima pluj´s?. Quin fora el benefici esperat de la a o companyia asseguradora en cas que signi el contracte? Problema 7 Un agent racional t´ unes prefer`ncies representables per una funci´ e e o √ d’utilitat de von Neumann-Morgenstern donada per u(x) = αx + x, on α ´s e un par`metre desconegut. Manifesta que ´s indiferent entre les loteries L1 = a e 11 1 9 , 2 |4, 0 i L2 = 10 , 10 |25, 0 . Calcula l’equivalent cert de la loteria L3 = 2 1 11 12 , 12 |64, 0 . 3 Problema 8 Considera un agent amb unes prefer`ncies representades per la e funci´ d’utilitat de von Neumann-Morgenstern representada a la figura. o a) Qu` prefereix, 35e segurs o la loteria que d´na 60 e amb probabilitat 3 e o 5 o 10 e amb probabilitat 2 ? Explica el teu raonament i representa’l en el 5 gr`fic. a u x 10 20 30 40 50 60 70 80 b) Quin ´s l’equivalent cert de la loteria que d´na 70 amb probabilitat 5 o 0 e o 7 e amb probabilitat 2 ? Explica el teu raonament i representa’l en el gr`fic. a 7 u x 10 20 30 40 4 50 60 70 80 Problema 9 El senyor Ametller i el senyor Bruguera tenen les mateixes prefer`ncies, e que es representen per la funci´ d’utilitat de von Neumann-Morgenstern ´s o e 100 u(x) = 10 −...
View Full Document

This document was uploaded on 02/17/2014.

Ask a homework question - tutors are online