{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

probCat1-decisio - Universitat Pompeu Fabra Introducci a la...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Universitat Pompeu Fabra Introducci´ o a la Teoria de Jocs Exercisis 1: Teoria de la decisi´ o Professors: Xavier Calsamiglia, Fabrizio Germano i Helena Perrone Problema 1 Considera les sis loteries de la gr` afica. Les prefer` encies del senyor Arnau satisfan tots els axiomes de la utilitat esperada. A m´ es, li agrada molt el diner. Segons ell, ´ es indiferent entre L 2 i 20. Tracta de respondre a les seg¨uents q¨uestions, justificant amb molta cura les teves respostes. L 5 20 0 0.3 0.4 0.3 50 0 50 20 L 1 L 3 0.4 0.6 0.1 0.9 50 0 L 2 20 L 4 0 0.5 0.5 0.9 0.1 50 L 6 20 0 0.2 0.7 0.1 50 a) Construeix una funci´ o d’utilitat compatible amb les seves prefer` encies b) ´ Es el Sr.Arnau avers al risc? c) Com ordenaria el Sr. Arnau les sis loteries? d) Com ordenaria les sis loteries un agent econ` omic neutral vers el risc? Problema 2 Considera la loteria de la gr` afica, on no s’ha especificat el valor de la probabilitat p . 50 L p p 1-p 0 T´u, personalment, pensa a partir de quina probabilitat p estaries disposat a renunciar a 20 e segurs i preferiries la loteria arriscada (fes servir el que vas respondre al q¨uestionari). Partint d’aquesta informaci´ o, si fossis un individu amb prefer` encies sobre loteries consistents amb la teoria de la utilitat esperada, a) Construeix una funci´ o d’utilitat compatible amb les teves prefer` encies b) Ets avers al risc? 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
L 5 20 0 0.3 0.4 0.3 50 0 50 20 L 1 L 3 0.4 0.6 0.1 0.9 50 0 L 2 20 L 4 0 0.5 0.5 0.9 0.1 50 L 6 20 0 0.2 0.7 0.1 50 c) Com hauries d’ordenar les sis loteries, L 1 a L 6 ? Problema 3 Sigui u ( x ) = 5+ 1 2 x + 900 una funci´ o d’utilitat de von Neumann- Morgenstern que representa unes prefer` encies sobre loteries < . Per fer l’an` alisi es c` omode ens agradaria agafar com a punt de refer` encia una riquesa igual a zero de manera que la seva utilitat fos nul .
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}