17648 darurat diisytiharkan 17648 3 utar utar utar 4

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Perak dan Johor. - 17/6/48 – darurat diisytiharkan. 17/6/48 3 UTAR UTAR UTAR 4 Langkah-langkah Menghapuskan… Langkah-langkah Membenteras Komunis Rundingan Baling 1955 1. 2. 3. 4. Langkah Ketenteraan Undang-undang darurat Memperkuatkan pasukan tentera Perintah berkurung Perkhidmatan negara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. UTAR Langkah Bukan Ketenteraan Sekatan jalan raya Kawalan kampung Penggunaan kad pengenalan Rancangan Briggs Catuan makanan Kerjasama antara kaum Perang psikologi Diadakan di antara PKM dan pihak kerajaan. Diadakan di pihak Berlangsung pada 28-29 Disember 1955 dii Baling Kedah. Berlangsung 29 Disember 1955 d Baling Kedah Pihak kerajaan diwakili Tunku Abdul Rahman, David Pihak Abdul Rahman David Marshall dan Tan Cheng Lock. dan PKM diwakili Chin Peng, Chen Tien dan Rashid Maidin. diwakili Chin Peng Chen Tien Rashid Maidin Tunku menawarkan pengampunan sekiranya menyerah Tunku diri dan membubarkan PKM dan hidup seperti rakyat PKM dan biasa. PKM menuntut kerajaan mengiktirafnya sebagai parti menuntu...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online