{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Yang sah rundingan ini gagal kedua dua tuntutan

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: t yang sah. yang sah Rundingan ini gagal- kedua-dua tuntutan ditolak. Rundingan 5 UTAR 6 1 Rundingan Baling 1955 Kesan-kesan Darurat a) Sosial Wakil Kerajaan Tunku Abdul Rahman David Marshall Tan Cheng Lock UTAR 7 Kesan-kesan Darurat… b) Ekonomi i. Beribu yang terbunuh, cedera dan hilang: - 9 581 anggota PKM, 2 461 orang awam dan 1851 anggota keselamatan terbunuh. - 1 383 orang cedera dan 807 hilang. ii. Perselisihan kaum meruncing. iii. Kelonggaran syarat kewarganegaraan iv. Dasar pendidikan TM digubal bagi mewujudkan perpaduan dan persefahaman. Wakil Komunis Rashid Maidin Chin Peng Chin Tien i. Harta benda musnah. ii. Ekonomi lumpuh. iii. Kampung baru – menjadi beban. iv. Wujud pembangunan yang tidak seimbang di antara orang Melayu dan Cina. UTAR 8 RUJUKAN c) Politik Asnarulkhadi Abu Samah, & Jayum A. Jawan. Asnarulkhadi (Eds.). (1997). Kenegaraan Malaysia. Serdang : Kenegaraan Serdang Universiti Putra Malaysia. i. Parti berhaluan kiri diharamkan, pemimpin parti ditahan. ii. MCA ditubuhkan pada tahun 1949. iii. Pihak Inggeris membuat keputusan memberikan kemerdekaan kepada TM. iv. PTM terpaksa menandatangani perjanjian pertahanan dengan kerajaan British selepas merdeka. UTAR Ira Meilita Ibrahim, Chin, Y. M., Afi Roshezry Abu Bakar, Taufik A.Latif, Wong, K. S., Ng, C.C. et.al. (2009). Pengajian Malaysia. Petaling Jaya: Prentice Hall. Prentice Ruslan Zainuddin, Mohd. Mahadee ismail, Zaini Ruslan Othman.(2005). Kenegaraan Malaysia. Shah Alam: Oxford Fajar. Alam: 9 UTAR 10 2...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online