Bab 9 & 10 Pembinaan Negara Bangsa

diskriminasi berkait rapat dengan prasangka a

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: erkait rapat dengan prasangka : a. Prasangka boleh wujud tanpa diskriminasi. b. Diskriminasi boleh wujud tanpa prasangka. c. Diskriminasi boleh menjadi salah satu sebab wujudnya prasangka. d. Prasangka dan diskriminasi lazimnya saling menguatkan antara satu sama lain. 37 KONSEP PERPADUAN Penyatuan berbagai-bagai kelompok yang mempunyai latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeza menjadi satu entiti fizikal. fizikal. Lebih berbentuk zahir dan luaran. Contoh: meletakkan kumpulan etnik yang berlainan di satu kawasan perumahan yang sama. Mereka tinggal bersama dan menjalankan aktiviti seharian dengan aman. 38 INTEGRASI INTEGRASI Konsep ini lebih luas dan proses yang amat kompleks Wujud apabila ahli sesuatu masyarakat menerima ciri ahli yang lain tanpa merujuk kepada identiti dan asal usul mereka. Penyatuan pelbagai kumpulan tanpa mengira keturunan (majoriti @ minoriti) dan lenyapnya sikap prasangka dan kelakuan diskriminasi. 39 HUBUNGAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA : a. Perkongsian kuasa politik : - penubuhan Parti Perikatan pada tahun 1954 (kini dikenali sebagai Barisan Nasional), pelbagai parti politik di Tanah Melayu bernaung di bawah satu parti. - kesan: semua kaum berpeluang melibatkan diri dalam urusan pentadbiran negara. 40 HUBUNGAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA b. Sistem Demokrasi Berparlimen: - menjadi sistem untuk membuat tuntutan dan memberi kebebasan semua kaum memberi pendapat. - kesan: rakyat tanpa mengira kaum dapat memberi pendapat perwakilan mengikut kaum (Dewan Negeri dan Dewan Rakyat) akan mendapat keadilan yang saksama 41 HUBUNGAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA c. Pertumbuhan ekonomi: - strategi ekonomi yang tersusun. - contoh: Dasar Penswastaan & Dasar Pertanian Negara Negara - kesan: mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kaum, membuka peluang penglibatan aktif dalam ekonomi untuk semua kaum. 42 HUBUNGAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA d. Tolak ansur budaya: - Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. - amalan menyambut pelbagai perayaan dan kebudayaan. kebudayaan. - kesan: perkong...
View Full Document

This document was uploaded on 02/18/2014.

Ask a homework question - tutors are online