Bab 9 & 10 Pembinaan Negara Bangsa

kumpulan minoriti tidak kehilangan identiti asal

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hilangan identiti asal mengalami perubahan dengan menyertai struktur kelompok majoriti. 48 PENDEKATAN PENDEKATAN MENYATUPADUKAN… Asimilasi… - Mudah direalisasikan dalam masyarakat di negara ini. - Pelaksanaan polisi kerajaan banyak menyumbang kejayaan proses asimilasi. proses - Penyusunan semula masyarakat dalam Dasar Ekonomi Baru menggalakkan hubungan yang positif antara etnik. - Kewujudan institusi pendidikan yang bersepadu. - Penyatuan pelbagai parti politik. 49 PENDEKATAN PENDEKATAN MENYATUPADUKAN… 3. AMALGAMASI: [A + B + C = D] Proses Proses percantuman etnik dari segi biologi akan melahirkan satu kelompok etnik baru yang memiliki identiti baru, khasnya kebudayaan baru yang berlaku dalam sesebuah masyarakat yang mengamalkan dalam perkahwinan besarperkahwinan campur secara besar-besaran. Mengamalkan Mengamalkan konsep “axogamy’ dalam istilah sosiologi bermaksud kesediaan berkahwin dan mencari pasangan di luar kelompok sendiri. PENDEKATAN MENYATUPADUKAN… AMALGAMASI… Agak Agak sukar direalisasikan secara sepenuhnya di negara kita. Terdapat Terdapat segelintir masyarakat yang mengamalkan budaya budaya perkahwinan campur. Contoh subContoh : sub-etnik yang dikenali sebagai “anak mami” di Pulau Pinang. 51 CABARAN PEMBINAAN NEGARA BANGSA : PERPADUAN, JATIDIRI, IDENTITI NASIONAL DAN PENGAGIHAN KEKAYAAN. MASALAHMASALAH MASALAH-MASALAH PERPADUAN a. Masalah pemisahan tempat tinggal/penempatan : - kesan dasar “pecah dan perintah” b. Perbezaan tumpuan sektor ekonomi: - Melayu = pertanian, pentadbiran, Cina= perlombongan, perniagaan, India = perladangan c. Pengasingan sistem pendidikan d. Fahaman dan pengaruh politik yang berbeza e. Masalah ekonomi f. Perbezaan kepercayaan atau agama g. Penggunaan akhbar yang berbeza-beza h. Pemerintahan Jepun di Tanah Melayu 52 Masalah Masalah Integrasi Nasional 1. 2. 3. Prasangka Perkauman Etnosentrisme Penyebab Dan Penghalang Integrasi Nasional Penyebab a. Kejahilan tentang kumpulan-kumpulan etnik lain b. Proses pemasyarakatan yang terbatas dalam kumpulan etnik sendiri c. Politik p...
View Full Document

This document was uploaded on 02/18/2014.

Ask a homework question - tutors are online