Bab 9 & 10 Pembinaan Negara Bangsa

58 5 5 semangat patriotisme bukti perpaduan kaum dan

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Patriotisme : - bukti perpaduan kaum dan semangat integrasi nasional – sambutan perayaan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos dan perayaan Hari Malaysia pada 16 September. - 6 bidang utama pemupukan semangat patriotisme: a. bersemangat mencintai bangsa dan negara b. berbangga sebagai rakyat Malaysia c. bersemangat kekitaan d. berdisiplin e. berusaha dan produktif f. Peka terhadap isu semasa di dalam dan di luar negara - Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) - memantapkan amalan RUKUN NEGARA. 6. Perkongsian Harmoni - kongsi raya melalui program rumah terbuka. - menunjukkan semangat muhibah dan permuafakatan - platform terbaik untuk meningkatkan interaksi sosial dan mengeratkan perhubungan dalam kalangan masyarakat. 59 KESIMPULAN Hubungan Hubungan etnik di negara ini wajar dimantapkan dari semasa ke semasa. Masa Masa depan negara ditentukan oleh perpaduan rakyat berbilang kaum. Setiap Setiap kaum perlu saling melengkapi dan saling membantu membantu antara satu sama lain. Keunikan Keunikan kepelbagaian budaya dan nilai antara etnik faktor harus ini harus dijadikan sebagai faktor penguat yang mengukuhkan hubungan antara etnik dengan sifat ingin mengetahui, rasa menghargai dan menghormati antara satu sama lain dan menerima perbezaan yang wujud. 60 RUJUKAN: Asnarulkhadi Abu Samah, & Jayum A. Jawan. (Eds.). (1997). Kenegaraan Malaysia. Serdang : Universiti Putra Malaysia. Ira Meilita Ibrahim, Chin, Y. M., Afi Roshezry Abu Bakar, Taufik A. Latif, Wong, K. S., Ng, C.C. et.al. (2009). Pengajian Malaysia. Petaling Jaya: Prentice Hall. Lee Yok Fee, Sarjit Singh Gill. (2006). Hubungan etnik di Malaysia, Shah Alam : Oxford Fajar Sdn. Bhd. Muhammad Kamarul Kabilan & Zaharah Hassan. (2005). Readings on ethnics relations in a multicultural society, Serdang : UPM. 61...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online