Bab 9 & 10 Pembinaan Negara Bangsa

Kemiskinan 2 kestabilan politik danekonomi di tm 3

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: layu (Indonesia) 1. Kemiskinan . 2. Kestabilan politik danekonomi di TM. 3. Ciri penduduk Indonesia. 4.Ketidakstabilan politik di Indonesia. Etnik Cina China. 1. Kesukaran hidup di negara China 2. Ketidakstabilan politik di kawasan selatan China. 3. getah. 3. Pertumbuhan perusahaan bijih timah dan getah TM. 4. Kestabilan politik di TM 5. Kemudahan untuk berhijrah. 6. Ciri penduduk China. Etnik India 1. Kesukaran hidup di India. 2. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kestabilan politik di TM. 3. Galakan daripada Kerajaan Inggeris: i. Sistem Kontrak ii. Sistem Kangani Latar Belakang Penduduk Cina . 1921 Hokien 380, 656 Terdiri daripada peniaga dan pekedai Kantonis 332,307 Terdiri daripada pelombong dan tukang yang mahir ( perkayuan, kasut dan perkayuan, besi) Hakka 218,139 Terdiri daripada pelombong Teochew 130,231 Terdiri daripada pekedai dan peladang (tebu ) di Seberang Perai dan Pulau Pinang, dan ladang ganbir serta lada hitam di Johor. Hailam 68,393 Terdiri daripada pekedai makanan dan pembekal keperluan domestik Latar Belakang Penduduk India Penduduk Latar Belakang Tamil Berasal dari Tamil Nadu Kumpulan etnik India terbesar di Tanah Melayu (80 peratus daripada peratus keseluruhan penduduk India Tanah Melayu) Kebanyakannya bekerja di ladang getah dan kelapa sawit. Terdapat juga yang bekerja di jabatan kerajaan Malayali Berasal dari pantai Malabar. Juga dikenali sebagai orang Malabari Merupakan 7 peratus daripada keseluruhan peratusan penduduk India di Tanah Tanah Melayu, yang terdiri daripada kelas pekerja dan kelas pertengahan Kebanyakan kelas pekerja bekerja di ladang dan kelas menengah bekerja di dalam perkhidmatan perkeranian, professional, dan terkenal sebagai pekedai makanan Telegu Berasal dari Andhra Pradesh Merupakan 4 peratus daripada keseluruhan penduduk India di Tanah Melayu Kebanyakannya bekerja di ladang-ladang Sikh Berasal dari Punjab Kebanyakannya terlibat dalam pekerjaan di perkhidmatan polis dan keretapi, pengawal keselamatan dan penternakan lembu Mulai tahun 1920-an terdapat ramai orang Sikh terlibat dalam perniagaan dan profesional Aspek Sosial-Budaya ETNIK AGAMA & KEPERCAYAAN PERAYAAN Melayu Beragama Islam mempercayai kewujudan satu tuhan – Allah swt. Menjala...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online